Studia podyplomowe "Gospodarka o obiegu zamkniętym
i czystsza produkcja w praktyce"

Organizator Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Katedra Inżynierii Produkcji oraz Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
Dane teleadresowe organizatora kierownik studiów:
dr inż. Małgorzata Hordyńska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4103
e-mail: malgorzata.hordynska@polsl.pl

koordynator merytoryczny:
dr inż. Michał Jan Cichy
Prezes zarządu stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel studiów Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego zgodnie z zasadami Unii Europejskiej i ONZ, dotyczącymi: Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ang. Circular Economy), Czystszej Produkcji (ang. Cleaner Production) i Społecznej Odpowiedzialności; a także wypracowanie następujących umiejętności: dokonywania zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym pod kątem ekoinnowacji, pozyskiwania dodatkowych środków na działania efektywne środowiskowo ze źródeł zewnętrznych, samodzielnego przeprowadzania przeglądów środowiskowych oraz identyfikowania i wdrażania usprawnień redukujących negatywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko
Studia są adresowane do
Absolwentów szkół wyższych, w tym pracowników firm produkcyjnych i usługowych, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
 • studia trwają 2 semestry
 • zjazdy odbywają się w piątki (po godzinie 16) oraz w soboty (przez cały dzień)
 • w ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
 • warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej
 • istnieje możliwość uczestnictwa w wyjazdach studyjnych do firm, które będą organizowane dodatkowo w formie wycieczek
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone:
 • świadectwem studiów podyplomowych: „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Czystsza Produkcja w praktyce" wydanym przez Politechnikę Śląską
 • dyplomem: „Eksperta Czystszej Produkcji” wydanym przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Korzyści ze studiów
 • studia zawierają pełny program Akademii Zrównoważonej Produkcji, według którego od lat kształceni są Eksperci Czystszej Produkcji. Mając taki dyplom uzyskuje się możliwość zarządzania kwestiami środowiskowymi w firmie lub innej instytucji oraz dołącza do grona stałych współpracowników Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, realizującego w Polsce ONZ-owski program „Cleaner Production”
 • zapewniają większą konkurencyjność na rynku pracy - uzyskane dyplomy można wpisać do swojego CV i być poszukiwanym na rynku pracy ekspertem - posiadć wiedzę dotyczącą najbardziej istotnych w Unii Europejskiej kwestii środowiskowych
 • zawierają w jednej, atrakcyjnej cenie, program kursów i szkoleń, które oddzielnie kosztowałyby ponad dwukrotnie więcej
 • przekazują wiedzę, budują relacje i kontakty, pokazują najnowsze trendy - m.in. dzięki zajęciom z praktykami biznesu i konsultingu
 • pomagają poznać podstawową terminologię angielską dotyczącą przedmiotu studiów, w ramach przystępnych konwersatoriów
Nabór na studia Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty Całkowity koszt studiów wynosi zł, płatne semestralnie 2 razy po zł
Wymagane dokumenty Określone na uczelnianej stronie rekrutacyjnej.
Regulamin studiów podyplomowych Pobierz

Ramowy program studiów podyplomowych „Inżynieria odwrotna”

Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy gospodarki o obiegu zamkniętym
6
2. Podstawy czystszej produkcji
12
3. Ekologistyka i projektowanie ekosystemów przemysłowych
16
4. Nowoczesne narzędzia w zarządzaniu środowiskowym (LCA i Eco-design)
8
5. Eko-trendy w projektowaniu wyrobów i usług
4
6. Prawne podstawy ochrony środowiska w firmach, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami
10
7. Podstawy ekonomii środowiska
6
8.
Analiza finansowa i pozyskiwanie funduszy dla projektów proekologicznych
8
9.
Systemy zarządzania środowiskowego i audyty środowiskowe
12
10.
Najlepsze dostępne techniki – BAT
12
11.
Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR
6
12.
Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja - wybrane zagadnienia praktyczne
62
13.
Circular Economy and Cleaner Production in English
18
14.
Konsultacje w firmach i wykonanie projektu wdrożeniowego pod kierunkiem eksperta CP
6
15.
Moduł dyplomowania
14
Razem: 216

Lista osób prowadzących zajęcia
1.
prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak, współorganizator UNEP Cleaner Production Program, twórca Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, Organizator "Polskiego Programu Bezdymnego Spalania Węgla", laureat nagrody ONZ w dziedzinie ochrony środowiska „Global 500” - „w dowód uznania za wybitne praktyczne osiągnięcia w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska”, organizator stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji i prezes do roku 2007, obecnie Honorowy Prezes ww. stowarzyszenia
2.
mgr Mirosław Bachorz, specjalista ds. ochrony środowiska, przedsiębiorca, konsultant i trener wykorzystujący takie koncepcje jak Ekoefektywność, Zero Waste, Circular Economy, Green Productivity, Lean and Green, Kaizen. Członek Waste Working Group przy European Environmental Bureau w Brukseli, Centrum Prawa Ekologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Ochrony Środowiska oraz Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Autor raportu „Polska droga do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje”
3.
dr inż. Jolanta Baran, adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, specjalizacja: ocena cyklu życia (LCA) i ekoprojektowanie
4.
dr inż. Michał Jan Cichy, Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, absolwent studiów podyplomowych „CSR - strategia odpowiedzialnego biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzania i marketingu” na Politechnice Śląskiej, członek zarządu stowarzyszenia „Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju”, redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”, Ekspert Czystszej Produkcji
5.
mgr inż. Anna Jagoda-Siegmund, absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śl., przedsiębiorca (własna firma doradcza działająca w branży ochrony środowiska), trener, konsultant, Członek Zarządu Głównego oraz Prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”, specjalista ds. prawnych w ochronie środowiska
6.
mgr inż. Maciej Krzyczkowski, Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie ochrony środowiska,  wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego oraz szkoleniach dla administracji i przedsiębiorstw. Audytor środowiskowy normy ISO 14001 oraz sytemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Ekspert ds. ochrony środowiska przy UN Global Compact Polska (ONZ). Członek Komitetu ds. EMAS przy Komisji Europejskiej
7.
mgr Hanna Marlière, Dyrektor Zarządzająca Zespołu Doradztwa Środowiskowego Green Management Group Sp. z o.o. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od ponad 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej, aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych (EEB, ECN, FEAD). Autorka licznych publikacji w prasie branżowej
8.
dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie ALK, współtwórca Koalicji na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy”
9.
mgr Lidia Skórzak, Kierownik Działu Ochrony Środowiska w firmie Famed Żywiec Sp. z o.o. - Pełnomocnik Zarządu ds. Czystszej Produkcji, Laureat konkursu „Zielone Czeki 2009” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, Ekspert Czystszej Produkcji
10.
mgr Mateusz Stasica, filolog, tłumacz, lingwista-praktyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, pracownik firmy Famed Żywiec Sp. z o.o. (Lidera Czystszej Produkcji 2001)
11.
mgr Justyna Trzaska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, doktorantka na Wydziale Projektowym w Pracowni Działań Multimedialnych ASP w Katowicach, graphic designer we własnej firmie projektowej
12.
mgr inż. Jakub Tyczkowski, MBA, Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Warszawa; związany z branżą gospodarki odpadami od 1996 r. Współtwórca największego w Polsce systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, organizator i prelegent kilkudziesięciu konferencji, seminariów i warsztatów dotyczących gospodarowania odpadami. Od 2014 r. związany z tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym i rozszerzonej odpowiedzialności producenta
13.
mgr inż. Edyta Wachelko, absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śl. w Katowicach, kierunek chemia, od 2000 r. - pracownik MPGK w Katowicach, Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (ZOiUO), jako: laborantka (2000-2013), pracownik obsługi zbiórki selektywnej, a od 2015 r. członkini ds. technologicznych Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Rozbudowy ZOiUO; od października 2016 r. - sprawuje nadzór technologiczny nad nową kompostownią
14.
dr inż. Marek Wasilewski, Ekspert i konsultant ds. środowiskowych, obecnie Pracownik Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, z doświadczeniem w firmach konsultingowych (WSAtkins, NIRAS, Consus Carbon Engineering) oraz realizacji projektów międzynarodowych dotyczących wdrażania strategii CP, Dyrektywy IPPC I IED, Ekspert Czystszej Produkcji, Członek Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji
15.
mgr Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, ekspert w zakresie polityk ONZ i UE; zajmuje się współpracą rozwojową, wielostronną, transferem wiedzy, dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej UNDP Development Academy. Od 2002 r. pracownik biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, 2009-2014 dyrektor biura UNDP w Polsce; od 2011 r. dyrektor Centrum Transferu Wiedzy - Know How Hub; 2009-2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP; od 2014 r. członek Rady Ekspertów NCBR ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych; od 2016 r. członek zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Wykładowca na polskich i zagranicznych uniwersytetach
Pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
16.
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
17.
dr hab. inż. Jan Szymszal, prof. nzw. PŚ
18.
dr inż. Bożena Gajdzik
19.
dr inż. Małgorzata Hordyńska
20.
dr inż. Maciej Jodkowski
21.
dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
22.
dr Wioletta Ocieczek
Eksperci Czystszej Produkcji - konsultanci projektów wdrożeniowych
(w zależności od lokalizacji i branż konsultowanych firm)

Michał Jan Cichy, woj. śląskie
Krzysztof Galeja, woj. śląskie
Barbara Nowak-Muś, woj. śląskie
Jolanta Pacek, woj. śląskie
Lidia Skórzak, woj. śląskie
Jolanta Sygut, woj. śląskie
Marek Wasilewski, woj. śląskie
Iwona Bilińska, woj. dolnośląskie
Grażyna Maciąg, woj. dolnośląskie
Grażyna Nowak, woj. łódzkie
Anna Bogdan, woj. kujawsko-pomorskie
Natalia Marczykiewicz, woj. mazowieckie
Marian Stani, woj. mazowieckie
Edyta Tuźnik-Kosno, woj. mazowieckie
Anna Wójcik, woj. mazowieckie
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia podyplomowe Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja