Zgodnie z procedurą P-ROZ-8 doktorant zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie roczne z przebiegu studiów do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 30 września danego roku akademickiego, za który sprawozdanie to jest składane.


Doktorant, który prowadzi zajęcia ze studentami  w ramach praktyk dydaktycznych, zobowiązany jest to wywieszenia we właściwej gablocie rozkładu zajęć. Wzór określa niniejszy plik.

  • Rozkład zajęć


Doktorant, który prowadzi zajęcia ze studentami w ramach praktyk dydaktycznych, podlega okresowym hospitacjom – termin i hospitujący określany jest przez właściwą jednostkę wydziałową. Poniższy plik stanowi protokół z przeprowadzonej hospitacji.

  • Protokół hospitacji

Doktorant, który prowadzi zajęcia ze studentami w ramach praktyk dydaktycznych, po ich zakończeniu zobowiązany jest przekazać listę obecności i oceny końcowe z zajęć, prowadzącemu przedmiot. Listy studentów właściwe dla danego kierunku i rodzaju studiów znajdują się tutaj (wymagane jest zalogowanie jak w domenie polsl.pl). Poniżej zamieszczony został wzór listy obecności, którą doktorant może wypełnić samodzielnie.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pliki do pobrania