19 lipca 2018
Terminy składania wniosków o stypendia na rok akad. 2018/19 są następujące:

 - wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do 12 września 2018 r. 

- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami student składa w dziekanacie p 124A  do 5. dnia miesiąca, za który stypendium ma być wypłacone.

- wniosek  o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych student składa
w
Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze. Student obowiązany jest dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.( ZARZĄDZENIE NR 71/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 16 lipca 2018 r.)

- Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w dziekanacie

p 124A, odpowiednio w terminach do dnia 20 października w semestrze zimowym i 5 marca w semestrze letnim. Wnioski złożone po tych terminach zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wiadomość utworzona: 19 lipca 2018 09:51, autor: Anna Jenda
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2018 09:54, wykonana przez: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania