7 kwietnia 2010
Prezydent miasta Gliwice ogłasza VI edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką/magisterską/doktorską dotyczącą Gliwic.
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie, dotyczące Gliwic obronione w latach 2008 – 2010 (nieskładane do konkursu w żadnej z poprzednich edycji).
 
2. Prawo do zgłaszania prac licencjackich/magisterskich/doktorskich mają władze uczelni lub wydziału (rektor, dziekani wydziałów, rady wydziałów) posiadające prawo do nadawania tytułu licencjata, magistra lub doktora. Prace mogą składać również ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówek badawczych.
 
3. Prace licencjackie/magisterskie/doktorskie należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden na płycie CD wraz z wnioskiem, który powinien zawierać:
  • imię i nazwisko autora oraz adres korespondencyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy i e-mail,
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu, potwierdzającą nadanie tytułu licencjata/ magistra/doktora,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 
4. Prace konkursowe można składać do 30 czerwca 2010 r. w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „KONKURS DLA LICENCJATÓW/MAGISTRÓW/DOKTORÓW 2010” w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (I piętro, pokój nr 104 – wejście przez pokój nr 102).
 
5. Do rozpatrzenia złożonych prac prezydent miasta powoła komisję konkursową oraz – na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej – ekspertów niebędących członkami komisji.
 
6. W skład komisji konkursowej wejdą:
  • czterej przedstawiciele prezydenta miasta Gliwice (w tym zastępca prezydenta miasta w funkcji przewodniczącego komisji konkursowej oraz trzej wytypowani naczelnicy/zastępcy naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego),
  • radny Rady Miejskiej w Gliwicach,
  • przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • przedstawiciel Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
 
7. W charakterze ekspertów powołani mogą być specjaliści określonych dziedzin spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Prezydent miasta ustali harmonogram prac komisji konkursowej oraz ekspertów.
 
8. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący. Komisja ustali procedurę podejmowania decyzji. W sprawach spornych decyzję podejmie przewodniczący komisji.
 
9. Eksperci powołani przez prezydenta miasta w ciągu 14 dni od daty powołania przedstawią opinię na temat pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej przewodniczącemu komisji konkursowej.
 
10. Komisja konkursowa przedstawi prezydentowi miasta kandydatów do nagród w konkursie do 31 sierpnia 2010 r. Ostateczną decyzje w sprawie przyznania nagród podejmie prezydent miasta.
 
11. Ustala się następujący katalog nagród prezydenta miasta w konkursie:
  • nagrody rzeczowe,
  • nagrody finansowe.
 
12. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi do końca września 2010 r.

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2010 10:35, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania