12 czerwca 2015
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych ogłasza XVII edy­cję konkursu

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych ogłasza XVII edy­cję konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej pod patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Zgłosze­nie pracy do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do
5 października 2015 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).

Nagrody i wyróżnienia

  • Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami pieniężnymi ufun­dowanymi przez Patrona konkursu.
  • Najlep­sza praca z zakresu ubez­pieczeń społecznych może być nagrod­zona nagrodą spec­jalną Prezesa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych.
  • Ist­nieje możli­wość wyda­nia nagrod­zonych i wyróżnionych prac w całości oraz w formie artykułów na łamach „Poli­tyki Społecznej”.

SZCZEGÓŁY

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2015 10:55, autor: Beata Kossakowska
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2015 10:56, wykonana przez: Beata Kossakowska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania