23 czerwca 2015
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu ze środków EFS

Politechnika Śląska z siedzibą przy ulicy Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice zgodnie z art. 33 a ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej zwanego EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2015 (dalej zwanego PO WER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

I.  Cel i zakres tematyczny partnerstwa

Celem głównym partnerstwa jest wspólne przygotowanie i w razie pozyskania środków wspólna realizacja projektu mającego na celu działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców i kandydatów do pracy....

 
 

Wiadomość utworzona: 23 czerwca 2015 15:37, autor: Dariusz Zdonek
Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2015 15:48, wykonana przez: Dariusz Zdonek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania