30 listopada 2010
◦X edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką (dyplomową) oraz podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową, w dniu 2 listopada 2010 r., ogłaszają rozpoczęcie X, jubileuszowej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką (dyplomową) oraz podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs obejmuje:

- prace doktorskie obronione w latach 2009-2010,
- prace magisterskie, licencjackie (dyplomowe) oraz podyplomowe obronione w okresie od października 2009 r. do końca 2010 r.


Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tych dziedzin.

Zgłoszenie może być dokonane przez:

- autora pracy;
- jej promotora;
- władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.

Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Zbindowaną plastikowym grzbietem pracę (jeden egzemplarz oraz wersja elektroniczna)  wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 5 lutego 2011 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00 – 024 Warszawa


Do pracy należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;
- dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);
- opinię - w przypadku rozpraw doktorskich, lub kopię oceny (recenzji) promotora pracy;
- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;
- oświadczenie autora o ewentualnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej;
- dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) – dla celów kontaktowych.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonia wręczenia nagród nastąpi w czerwcu 2011 r.
Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.
Formy i wysokość nagród określą organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.
 
Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.
 
Regulamin Konkursu - prace doktorskie

Regulamin Konkursu - prace magisterskie, licencjackie oraz podyplomowe

Załączniki do Regulaminu (skład Jury, terminarz, punktacja)

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Jury Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rzu.gov.pl , 22 333 73 26).

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2010 11:14, autor: Anna Jenda

 Błąd

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania