18 maja 2018
Zabrzański staż

– wspólne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

 

PUP Zabrze oraz Politechnika Śląska podjęły współprace, której celem jest podniesienie wartości zawodowej studentów studiów niestacjonarnych oraz zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Poprzez wspólne działania obu instytucji promowany jest model dualnego systemu edukacji, kiedy to wiedza teoretyczna jest odpowiednio wsparta praktycznym nabywaniem umiejętności zawodowych w miejscu pracy.

 

Studenci zabrzańskiego Wydziału Organizacji i Zarządzania będą mieli możliwość uczestniczenia miedzy innymi w stażu zawodowym zorganizowanym w przez PUP Zabrze.

Docelowo staże będą organizowane w odpowiednich instytucjach miejskich.

Każdy uczestnik może liczyć na wsparcie Doradcy Klienta z ramienia PUP Zabrze, który pomoże w opracowaniu Indywidualnego Planu Działań (IPD). Na podstawie IPD, uwzględniającego kierunek i tok studiów zostanie dobrane odpowiednie wsparcie (np. poradnictwo zawodowe + staż). Po spotkaniu z doradcą podjęta zostanie współpraca  z jedną z lokalnych instytucji, właściwą do realizacji dalszych celów zawodowych uczestnika/czki.

 

Za okres uczestnictwa w stażu przyznane zostanie stypendium stażowe.

 

Grupę docelową stanowią, osoby które spełniają łącznie następujące warunki:

­   są studentami/tkami studiów niestacjonarnych,

­   są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne w PUP Zabrze;

­   ukończyły 18, a nie ukończyły 30 roku życia;

­   został dla nich ustalony I lub II profil pomocy (zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

­   nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

­   nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)  - w procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy osoby brały udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

 

Jeżeli nie spełniasz wszystkich wyżej opisanych wymagań lub wymagasz innego rodzaju wsparcia PUP Zabrze zachęca do kontaktu z Doradcami Klienta.

 

Więcej informacji na stronie www..zabrze.praca.gov.pl lub pod numerem telefonu (32) 277 90 36.

 

*Zabrzański staż stanowi formę rekrutacji uczestników do projektu  pozakonkursowego PUP Zabrze pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wiadomość utworzona: 18 maja 2018 10:30, autor: Anna Jenda
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Organizacji i Zarządzania