Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI

 

  O KATEDRZE                                                        

Katedra Inżynierii Produkcji (ROZ 3) jest jedną z czterech podstawowych jednostek organizacyjnych (katedr), działających na Wydziale Organizacji i  Zarządzania w Zabrzu.

Historia Katedry Inżynierii Produkcji ściśle związana jest z powstaniem Wydziału Organizacji i Zarządzania, co miało miejsce 1 września 1995 roku. Wtedy, obok czterech katedr związanych z naukami ekonomicznymi i humanistycznymi została utworzona również Katedra Podstaw Systemów Technicznych, która obejmowała obszar nauk technicznych, zarówno w zakresie naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym.
W dniu 1 września 2009 roku, powstał Instytut Inżynierii Produkcji, poprzez połączenie funkcjonujących dotychczas na Wydziale trzech Katedr: Katedry Podstaw Systemów Technicznych, Katedry Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oraz Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem.
Od momentu powstania Instytutu do 31 sierpnia 2017 roku jego Dyrektorem był prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, obecny Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. Od 1 września 2017 roku, do dnia 30 września 2019 roku, funkcję Dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji pełnił dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ.

W dniu 1 października 2019 roku, w wyniku przekształcenia Instytutu Inżynierii Produkcji, powstała Katedra Inżynierii Produkcji. Na stanowisko Kierownika Katedry został powołany dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ, który funkcję tą sprawuje do chwili obecnej. Zastępcą kierownika Katedry został dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski, prof. PŚ.

Obecnie w Katedrze Inżynierii Produkcji zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym 2 profesorów, 5 profesorów Politechniki Śląskiej, 15 adiunktów oraz 6 doktorantów. Jest to interdyscyplinarny zespół specjalistów, zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, z dużym doświadczeniem w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA           

Obszary działalności naukowej realizowanej w Katedrze Inżynierii Produkcji są ściśle związane z zainteresowaniami naukowymi jej pracowników. Problematyka prowadzonych w Katedrze badań skupia się głównie na dziedzinach nauk nżynieryjno–technicznych oraz społecznych. Dominującymi dyscyplinami naukowymi są inżynieria mechaniczna oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także, w nieco mniejszym zakresie - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka i nauki fizyczne.

Działania naukowo-badawcze podejmowane w Katedrze Inżynierii Produkcji koncentrują się głównie na następujących obszarach tematycznych:

 • zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych z wykorzystaniem systemów ERP/MRP/EAM,
 • diagnozowanie i monitorowanie systemów technicznych,
 • modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych z wykorzystaniem systemów wspomagających (FlexIm),
 • ilościowe i jakościowe badania materiałów,
 • zastosowanie technik wirtualnej rzeczywistości do kształtowania środowiska pracy oraz środowiska osób starszych i z niepełnosprawnością,
 • wartościowanie produktów i technologii (Technology Assesment),
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy w przemyśle oraz usługach,
 • ocena wydatku energetycznego i badania występowania czynników mikrobiologicznych na stanowiskach pracy,
 • projektowanie i zarządzanie środowiskiem, a także wspomaganie proekologicznego rozwoju przedsiębiorstw,
 • ocena i redukcja zagrożenia hałasem przemysłowym i komunikacyjnym,
 • inżynieria miejska oraz rozwój inteligentnych i zrównoważonych miast (Smart City),
 • zastosowanie metod i narzędzi druku 3D w modelowaniu systemów technicznych,
 • zarzadzanie jakością procesów i produktów,

i wiele innych.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA         

Z działalnością naukowo-badawczą ściśle związana jest także działalność dydaktyczna Katedry Inżynierii Produkcji. Katedra sprawuje opiekę i nadzór nad kierunkiem studiów „Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji”, który obecnie prowadzony jest na trzech wydziałach w Politechnice Śląskiej.

Kierunek studiów „Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji” realizowany na Wydziale Organizacji i Zarzadzania w Zabrzu obejmuje:

 • studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - inżynierskie (7 semestrów - profil ogólnoakademicki) - po czterech semestrach następuje wybór jednej z następujących specjalności:
  • Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi,
  • Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem w Inżynierii Produkcji,

 

 • studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3 semestry – profil ogólnoakademicki) – przy naborze następuje wybór spośród następujących specjalności: 
  • Utrzymane Ruchu w Przedsiębiorstwie Przemysłowym,
  • Systemy Informatyczne w Technologiach Przemysłowych
  • Nowoczesne Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie Przemysłowym

 

 • studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne– (7 semestrów– profil ogólnoakademicki) prowadzone w języku angielskim na specjalności:
  • Management of Production Systems

 

 •   studia II stopnia stacjonarne– (3 semesty – profil ogólnoakademicki) prowadzone w języku angielskim na specjalności:
  • Production and Logistic Systems in Industrial Enterprises

 

 •  studia II stopnia stacjonarne– (3 semesty – profil ogólnoakademicki) prowadzone w języku angielskim na specjalności:
   • Management of Production System

Studia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” prowadzone są w przyjaznej i życzliwej atmosferze przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. W ich trakcie organizowane są wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw produkcyjnych będących liderami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz organizacji pracy związanych z nowoczesnymi i przeszłościowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, w szczególności:

 • Industry 4.0 (Przemysł 4.0),
 • Smart City (Inteligentne Miasta),
 • Circular Economy (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym),
 • Bioeconomy (Biogospodarka),
 • Sustainable Economy (Gospodarka Zrównoważonego Rozwoju).
 •  

Realizowane są także spotkania z przedstawicielami tych przedsiębiorstw, które są dobrą okazją do zapoznania się z najnowszymi koncepcjami i trendami w zakresie organizacji i zarządzania, jak również przeprowadzenia rozmów na temat zatrudnienia absolwentów w tych przedsiębiorstwach. 

   

                                                                                 Aktualizacja: 21.04.2020 KM (treść JB)

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia Katedry