Kwartalnik Naukowy
"Organizacja i Zarządzanie"

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Artykuły publikowane w Kwartalniku Naukowym "Organizacja i Zarządzanie" poruszają szeroko rozumianą tematykę nauk o zarządzaniu, przy czym priorytetowo traktowane są publikacje prezentujące wyniki badań lub odnoszące się do aktualnych problemów naukowych i nowoczesnych koncepcji zarządzania. Pieczę merytoryczną nad Kwartalnikiem sprawuje Rada Naukowa.

MNiSW przyznało Kwartalnikowi Naukowemu od 2015 roku  9 punktów.

 

Autorów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji artykułów:

 • objętość artykułu nie może być mniejsza niż 20 000 znaków (ze spacjami, przypisami i rysunkami),
 • arykuł powinien zostać wysłany w dwóch plikach:

1. dokument główny przygotowany na wzorcu artykułu zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych wskazówkach wydawniczych, zawierający:

   • imię (imiona) i nazwisko autora (autorów), afiliacja,
   • tytuł w języku polskim i angielskim,
   • streszczenie (max. 900 znaków) w języku polskim i angielskim,
   • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
   • treść artykułu w języku polskim lub angielskim,
   • podpisy pod rysunkami/tabelami w języku polskim lub angielskim,
   • bibliografię,

2. informacje o autorze (autorach) 

   • imię (imiona) i nazwisko autora (autorów),
   • aktualne miejsce pracy,
   • zajmowane stanowisko,
   • narodowość,
   • krótka notka biograficzna z zaznaczeniem obszaru zainteresowań naukowych,
   • adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji.

Aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i edytorom przygotowany został wzorzec artykułu,
z którego należy skorzystać podczas pisaniu artykułu. Zawiera on przykładowo podane treści w wymaganym układzie edytorskim. W odpowiednich miejscach należy wstawić materiał z zachowaniem ustalonych we wzorcu stylów formatowania.

Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów o przesyłanie artykułów bezpośrednio na adres: oiz@polsl.pl

Uwaga!
Zgodnie z wytycznymi MNiSW Redakcja Kwartalnika Naukowego "Organizacja i Zarządzanie" oczekuje jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.). Ghostwriting* i guest authorship** są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będa demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja oświadcza jednocześnie, iż wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujące w nauce - będą dekumentowane.

W celu zapewnienia przejrzystości i jawności przesyłanych przez Państwa danych prosimy Autorów o podpisanie oraz odesłanie na adres korespondencyjny Redakcji niniejszego oświadczenia. Oświadczenie to zawiera m.in. deklarację zgody na nieodpłatną publikację pełnych artykułów na stronie internetowej Kwartalnika Naukowego "Organizacja i Zarządzanie" oraz w bazach artykułów naukowych, z którymi współpracuje Redakcja -
co jest warunkiem koniecznym publikacji artykułu na łamach Kwartalnika.

 

* z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji,

** z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Do pobrania:

Wzorzec artykułu      Dodatkowe wskazówki wydawnicze     Oświadczenie autora

 

POWRÓT

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Informacje dla Autorów