Kierunek Administracja
UWAGA! W roku akademickim 2018/19 nie będzie prowadzony nabór na kierunek administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne)


 
Prowadzimy studia:
- I stopnia (stacjonarne licencjackie, 3-letnie w Zabrzu),
- I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie 3-letnie w Zabrzu).

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.
 
Absolwenci kierunku: Administracja mają możliwość uzupełnienia wykształcenia licencjata do wykształcenia magistra na kierunku: Zarządzanie (studia niestacjonarne II stopnia)

Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych):
- Administracja Publiczna
- Samorząd Terytorialny
 
 
Specjalności na studiach I stopnia (niestacjonarnych):
- Administracja Publiczna
- Samorząd Terytorialny

 
 
Sylwetka Absolwenta
 
Absolwenci kierunku ADMINISTRACJA dysponować będą:
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu wykładni prawa oraz ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Podstawową dziedziną prawa, w zakresie, której odbywa się kształcenie jest prawo publiczne, a zatem absolwent powinien wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.

Adekwatnie do programu studiów, absolwent powinien wykazywać umiejętności w zakresie współpracy w grupie zawodowej, rozwiązywania konfliktów interesów społecznych i indywidualnych – w tym prowadzenia negocjacji przy zachowaniu zasad etycznych. Absolwent powinien także prezentować wysoki stopień wiedzy w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości problematyki umów zawieranych przez podmioty prawa funkcjonujące w administracji publicznej. Zatem, absolwent winien nie tylko wykazywać się znajomością reguł wykładni prawa i  źródeł obowiązywania prawa, we wspomnianym zakresie oraz znajomością reguł ekonomicznych rządzących w gospodarce wolnorynkowej, ale również powinien posiadać umiejętność realizacji celów publicznych, określonych w licznych przepisach odnoszących się do gospodarowania mieniem publicznym.

Istotnym elementem zdobytej w czasie studiów wiedzy absolwenta jest umiejętność prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, zarówno w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego jak i postępowań szczególnych (podatkowego i postępowania egzekucyjnego w administracji). Powinien on umieć prawidłowo ukształtować zakres podmiotowy i przedmiotowy postępowania, realizować poszczególne czynności materialno techniczne oraz czynności prawne, zarówno w postępowaniu prowadzonym przez organy rozpoznające sprawę w pierwszej instancji, jak i organy odwoławcze.

Osoba, która ukończyła studia administracyjne winna być komunikatywna w relacjach z klientami administracji, wykazywać się w określonych przypadkach empatią, a w innych asertywnością. Winna znać psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi oraz posiadać umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. Równocześnie powinna posiadać umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Oznacza to przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest także przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, wykazuje znajomość stosunków zatrudnienia w administracji publicznej, potrafi sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizować i kierować niewielkimi zespołami. Jest zdolny do samodzielnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 


Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).
Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx
 

 

 Aktualizacja: 15.03.2018 (SO)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
administracja