Specjalność Menedżer w administracji publicznej

Od roku akademickiego 2018/19 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Menedżer w administracji publicznej. Nowoczesna administracja publiczna (zarówno państwowa jak i samorządowa) potrzebuje specjalistów posiadających szeroką wiedzę z wielu dziedzin nauki, różnorodne umiejętności, a także cechujących się szczególnego rodzaju cechami osobowymi (np. empatią). Specjalność menedżer w administracji publicznej pozwala na uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania komórkami i jednostkami administracji publicznej, w tym kierowania zespołami ludzkimi i organizowania pracy własnej. Uzyskane kompetencje pozwolą na zdobycie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania komórkami i jednostkami administracji publicznej, dotyczy to w głównej mierze kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy własnej. Program nauczania zawiera również zagadnienia dotyczące współpracy administracji publicznej z interesariuszami jednostek, tj. zarówno osobami fizycznymi jak i podmiotami gospodarczymi. Daje także możliwości zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie regionalnym i lokalnym.
Studia na specjalności „menedżer w administracji publicznej” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji, prawa, ekonomii, psychologii społecznej, socjologii i filozofii społecznej – zagadnień wybranych z uwagi na ich znaczenie dla pracy w administracji publicznej. Ważnym składnikiem studiów będą zajęcia praktyczne w wybranych jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia

Menedżer w administracji publicznej predestynowany jest do realizacji bardzo zróżnicowanych ścieżek kariery zawodowej własnej. Studia te są dedykowane do podejmowania zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, strukturach politycznych oraz innych przedsięwzięciach społecznych, takich jak:

  • administracja rządowa (terenowe jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej);
  • samorząd terytorialny na poziomie gminy, powiatu, województwa,
    organizacje publiczne;
  • instytucje pracujące na rzecz jednostek sektora publicznego, w tym organizacji pozarządowych, firm konsultingowych, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych;
  • przedsiębiorstwa prywatne i publiczne;
  • fundusze i agencje rządowe oraz samorządowe;
  • fundacje i stowarzyszenia.

Aktualizacja: 02.07.2018r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
menedzer_w_administracji_publicznej