Specjalność Specjalista ds. controllingu i finansów

Od roku akademickiego 2018/19 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Specjalista ds. controllingu i finansów. Podstawowym celem specjalności jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla zarządzania funkcją finansową organizacji komercyjnych i niekomercyjnych.

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz kwestiami związanymi z realizacją krótko- i długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa.
Student w procesie kształcenia nabywa kluczową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, co pozwala mu znaleźć zatrudnienie praktycznie w każ-dym podmiocie gospodarczym funkcjonującym na rynku. Jest profesjonalnym specjalistą finansowym, który potrafi wykorzystać nowoczesne metody i techniki rachunkowe, finansowe, statystyczno-ekonometryczne i informatyczne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
Studia te pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie  informacji finansowych na potrzeby decyzyjne menedżerów różnych szczebli.
Program dostosowany jest do standardów przyjętych w praktyce gospodarczej, aktualnych międzynarodowych trendów w obszarze zarządzania finansami oraz potrzeb controllerów finansowych działających zarówno w globalnych korporacjach, jak i przedsiębiorstwach o lokalnej skali działania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności dzięki szerokiej wiedzy z zakresu controllingu i zarządzania finansami predestynowani są do pracy w działach finansów, budżetowania, analiz ekonomicznych i rachunkowości zarządczej. Znajomość zagadnień finansów i nowoczesnych metod zarządzania pozwala na zatrudnienie w firmach konsultingowych oraz w organizacjach sfery usług finansowych - bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, agencjach ratingowych, itp.

 

Aktualizacja: 02.07.2018r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
specjalista_ds._controllingu_i_finansow