Specjalność Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych

Od roku akademickiego 2016/17 na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie oferowana jest specjalność Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych.

Program specjalności integruje wiedzę z teorii i praktyki finansów z wiedzą z eksploracji i analizy danych w przedsiębiorstwie i na rynku finansowym. Program ten rekomendujemy Studentom, którzy zainteresowani są zdobyciem praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.
Absolwent specjalności uzyskuje w toku studiów wiedzę z zakresu: zaawansowanych metod wyceny instrumentów finansowych; metod identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym; metod zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz metod wyceny przedsiębiorstw.
Wiedza ta pozwoli mu na swobodne stosowanie inżynierskiej metodologii analizy i syntezy do rozwiązywania problemów finansowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu, takich jak: działy controllingu i analiz przedsiębiorstw, firm konsultingowych i informatycznych, banków inwestycyjnych i uniwersalnych, zakładów ubezpieczeń czy instytucji publicznych. Absolwent wyposażony będzie w wiedzę spełniającą stosowne standardy wykształcenia, co pozwoli na podjęcie pracy również za granicą.
Dyplom uzyskany w wyniku specjalności Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych jest zgodny z wymogami funkcjonujących w Europie tzw. Ram Kwalifikacji, dzięki którym jest porównywalny z dyplomami z innych krajów europejskich. Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie doktoranckim.

 

Aktualizacja: 02.07.2018r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
zarzadzanie_finansami_podmiotow_gospodarczych