Regulamin

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRACY DYPLOMOWEJ
 
  
VI. PRACA DYPLOMOWA

§ 36

1. Przez pracę dyplomową rozumie się pracę licencjacką, projekt inżynierski oraz pracę magisterską.

2. Studia pierwszego stopnia kończą się przygotowaniem i zaliczeniem pracy licencjackiej lub projektu inżynierskiego na ostatnim semestrze studiów oraz egzaminem dyplomowym.

3. Studia drugiego stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzaminem dyplomowym.

4. Student może przygotować pracę dyplomową, o której mowa w ust.1 w języku obcym: 1) w przypadku odbywania wszystkich zajęć w tym języku,

2) na swój wniosek, za zgodą dziekana.

 

5. Na studiach I stopnia praca licencjacka lub projekt inżynierski powinny być wykonane zgodnie z zasadami określonymi przez radę wydziału. Rada wydziału określa w szczególności: zakres pracy licencjackiej lub projektu inżynierskiego, tryb przydzielania wraz z terminem wydania tematów, sposób dokonywania oceny i recenzji, formę pracy drukowaną i elektroniczną.

6. Na studiach I stopnia praca licencjacka/projekt inżynierski podlega ocenie nauczyciela akademickiego prowadzącego pracę i jednego recenzenta.

7. Na studiach II stopnia:

1) tematy prac dyplomowych zatwierdza kierownik odpowiedniej jednostki organizacyjnej, upoważniony przez dziekana,

2) student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, o którym mowa w § 96 Statutu,

3) student może także wykonywać pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem lub stopniem naukowym, przy współpracy innego specjalisty, w szczególności spoza Uczelni,

4) oceny pracy dokonuje kierujący pracą; w przypadku, oceny pozytywnej, praca kierowana jest do recenzenta, wskazanego przez dziekana lub osobę przez niego upoważnioną; co najmniej jeden z oceniających pracę powinien posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

5) w przypadku uzyskania od recenzenta negatywnej oceny pracy dyplomowej, dziekan powołuje kolejnego recenzenta pracy. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen recenzentów, przy czym praca jest oceniona przez recenzentów pozytywnie gdy średnia jest oceną nie mniejszą niż 3,00.

 

§ 37

1. Student studiów II stopnia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w formie pisemnej i elektronicznej nie później niż do dnia 10 marca lub 10 września na studiach kończących się odpowiednio w semestrze zimowym lub letnim.

2. Dziekan na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta może, w uzasadnionych przypadkach przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie więcej niż o 3 miesiące w stosunku do terminów określonych w ust. 1.

3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, przejmującej obowiązek kierowania pracą.

 

§ 38

1. W stosunku do studenta studiów II stopnia, który nie złożył w regulaminowym terminie pracy dyplomowej oraz nie spełnił wszystkich wymagań wynikających z planu studiów, stosuje się odpowiednio przepisy § 33.

2. Student studiów II stopnia dla którego jedyną przyczyną skreślenia z listy studentów było niezłożenie pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, ma prawo wznowić studia na semestrze dyplomowym w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego, po spełnieniu warunków określonych przez dziekana, jeśli od daty skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

 

VII. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 39

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1) spełnienie wymagań programowych oraz uzyskanie liczby punktów, wynikających z programu kształcenia,

2) złożenie na studiach II stopnia pracy dyplomowej,

3) złożenie dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu przed planowanym egzaminem dyplomowym (rodzaj wymaganych dokumentów określają odrębne przepisy),

4) złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik do niniejszego regulaminu,

5) na studiach II stopnia uzyskanie z pracy dyplomowej oceny co najmniej „dostateczny”

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana jako przewodniczący komisji. Co najmniej jeden członek komisji powinien posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

Na studiach II stopnia w składzie komisji są także:

− kierujący pracą,

− recenzent(ci).

3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się, w terminie nieprzekraczającym trzech tygodni od daty zaliczenia semestru na studiach I stopnia lub od daty złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia.

 

§ 40

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym lub pisemnym.

2. Na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym, w którym była napisana praca dyplomowa. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.

3. Na studiach I stopnia na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z zakresu kierunku, na którym studiował.

4. Na studiach II stopnia na egzaminie dyplomowym student powinien: 1) przedstawić tezy pracy dyplomowej,

2) wykazać się znajomością problematyki przedmiotów związanych z tematem pracy dyplomowej,

3) wykazać się wiedzą z zakresu kierunku na którym studiował.

 

5. Rada wydziału może określić inne, niż w ust. 2 i 3 kryteria przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Uchwała rady wydziału w tym zakresie powinna być podana każdorazowo do wiadomości studentów, na początku roku akademickiego.

6. Wyniki egzaminu dyplomowego określa się za pomocą skali ocen o której mowa w § 29.

 

§ 41

1. Dziekan wyraża zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego na podstawie pisemnego wniosku studenta lub kierującego pracą, złożonego nie później niż 4 tygodnie przed regulaminowym terminem złożenia pracy,

2. Dziekan podaje do wiadomości, co najmniej na tydzień przed datą planowanego egzaminu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wydziału oraz na stronie internetowej wydziału, informację o egzaminie otwartym wraz z danymi dyplomanta, tematem pracy, datą i miejscem przeprowadzenia egzaminu oraz stwarza warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

3. Osoby postronne uczestniczą w otwartym egzaminie dyplomowym na prawach obserwatora.

4. Wyniki egzaminu dyplomowego ustala komisja bez udziału dyplomanta i osób postronnych.

 

§ 42

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny „niedostateczny” lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia dyplomanta do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 8 tygodni od daty pierwszego egzaminu.

2. W razie niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

 

§ 43

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z oceną co najmniej „3,00”, stanowiącą średnią arytmetyczną wszystkich ocenianych odpowiedzi z egzaminu dyplomowego oraz na studiach II stopnia oceny z pracy dyplomowej.

2. Podstawą obliczenia wyniku studiów II stopnia są: 1) ocena z przebiegu studiów obliczona zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3,

2) ocena pracy dyplomowej stanowiąca średnią arytmetyczną, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, z ocen wystawionych przez kierującego pracą i recenzenta (ów),

3) ocena egzaminu dyplomowego.

 

3. Końcowy wynik studiów stanowi, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, sumę 0,5 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1), 0,25 oceny pracy dyplomowej wymienionej w ust. 2 pkt. 2) i 0,25 oceny egzaminu dyplomowego wymienionej w ust. 2 pkt. 3).

4. Podstawą obliczenia wyniku studiów I stopnia są:

1) ocena z przebiegu studiów obliczona zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3

2) ocena projektu inżynierskiego, a na studiach licencjackich pracy licencjackiej, stanowiąca średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, z ocen wystawionych przez nauczyciela akademickiego prowadzącego projekt inżynierski lub pracę licencjacką i jednego recenzenta.

3) ocena egzaminu dyplomowego.

5. Końcowy wynik studiów I stopnia stanowi, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, sumę 0,5 oceny wymienionej w ust. 4 pkt 1) i 0,25 oceny projektu inżynierskiego, a na studiach licencjackich – pracy licencjackiej wymienionej w ust. 4 pkt 2) i 0,25 oceny egzaminu dyplomowego wymienionej w ust. 4pkt. 3).

6. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z zasadą:

1) do 3,36 – dostateczny (3)

2) powyżej 3,36 do 3,80 – dostateczny plus (3,5)

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry (4)

4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus (4,5)

5) powyżej 4,60 – bardzo dobry (5)

6) po spełnieniu kryteriów wymienionych w § 44 wpisuje się bardzo dobry z wyróżnieniem.

7. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu.

 

§ 44

1. Dyplom z wynikiem „bardzo dobry z wyróżnieniem” mogą otrzymać absolwenci, którzy:

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów,

2) uzyskali w czasie studiów średnią ocenę z przebiegu studiów nie niższą niż 4,6,

3) uzyskali z:

− projektu inżynierskiego lub pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego oceny „bardzo dobry” (średnia 5,0) - na studiach I stopnia,

 lub

− pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny „bardzo dobry” (średnia 5,0) - na studiach II stopnia.

2. Studenci wykonujący prace dyplomowe za granicą, którzy w trybie § 37 ust. 2 uzyskają zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy, zachowują prawo do otrzymania dyplomu z wynikiem „bardzo dobry z wyróżnieniem”.

3. Dyplom z wynikiem „bardzo dobry z wyróżnieniem” przyznaje Rektor na wniosek rady wydziału.

 

VIII. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

§ 45

1. Studentom i absolwentom, którzy wyróżniają się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem obowiązków i aktywnością społeczną, jak również wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub innymi, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia przez:

1) Senat lub Rektora,

2) radę wydziału lub dziekana,

3) instytucje, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne itp.

2. Jedną z form wyróżnienia najlepszych absolwentów jest przyznanie medalu „OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO”.

3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

 

§ 46

1. Jedną z form wyróżnienia jest przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wynikiem „bardzo dobry z wyróżnieniem”. Warunki uzyskania takiego dyplomu określone są w § 44.

2. Nagrody i wyróżnienia studenta są wpisywane do indeksu i suplementu do dyplomu.

 

 
 Ostatnia aktualizacja: 25.1.2013 r.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Regulamin