Instytut Ekonomii i Informatyki


Specjalności


E-biznes i administracja cyfrowa (Nowa specjalność!)
(na kierunku Zarządzanie, II stopień)

Sylwetka absolwenta:

Studenci specjalności „E-biznes i administracja cyfrowa” zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania w organizacji narzędzi internetowych i technologii informatycznych, co sprawia, że sprawnie posługują się elektronicznym systemem obiegu dokumentów, pakietami biurowymi: komercyjnymi oraz typu open source.

Absolwent tej specjalności potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomii w procesie tworzenia systemowych rozwiązań informatycznych dla instytucji sektora publicznego. Jego kompetencyjna przewaga na rynku pracy wynika z synergii wiedzy ekonomiczno-finansowej i informatycznej, w związku z tym umiejętności praktyczne zdobyte w ramach specjalności umożliwiają mu zatrudnienie w sektorze publicznym zarówno w działach ekonomiczno-finansowych, jak i informatycznych.

Zaawansowana wiedza z zakresu informatyki, zarządzania, ekonomii i finansów pozwoli mu na pracę w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z analityków finansowych i ekonomicznych oraz inżynierów informatyków.

Po ukończeniu specjalności absolwent potrafi:

 • analizować i prezentować dane za pomocą współczesnych narzędzi statystycznych;
 • opracowywać dokumenty i systemy rachunkowo-finansowe dostosowane do specyfiki sektora publicznego oraz posługiwać się wspierającymi je rozwiązaniami informatycznymi;
 • przeprowadzać analizy ekonomiczno-finansowe wspomagające proces decyzyjny w sektorze publicznym, wykorzystując zdobytą wiedzę statystyczną i ekonometryczną;
 • zarządzać ryzykiem w sektorze publicznym.

Miejsca pracy i perspektywy zawodowe:

 • międzynarodowe korporacje,
 • firmy konsultingowe,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • administracja państwowa,
 • praca w strukturach Unii Europejskiej.Systemy Informatyczne w Technologiach Przemysłowych
(na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, II stopień)

Sylwetka absolwenta

 • Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji:
  "Specjalność przygotowuje Absolwentów do realizacji działań opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze zarządzania technologią przemysłową".
 • Dr hab. inż. Jan Kałuski, Kierownik Katedry, a później Zakładu Informatyki i Ekonometrii w latach 1998-2012:
  "Specjalność przygotowuje Absolwenta do pracy w zakładach przemysłowych i w szczególności pozwala absolwentowi na uzyskanie takich umiejętności jak: obsługa i administracja systemami operacyjnymi, tworzenie aplikacji i baz danych oraz zarządzanie sieciami komputerowymi w przemyśle".

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Bazy danych
 • Harmonogramowanie produkcji na liniach montażowych
 • Informacja mapowa w zarządzaniu środowiskiem przemysłowym
 • Komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich
 • Metody i narzędzia symulacji komputerowej w systemach technicznych
 • Projektowanie systemów antropotechnicznych
 • Sieci komputerowe w przemyśle
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu
 • Wdrażanie innowacji w systemach technicznych

Korzyści z wyboru specjalności:

 • Zdobycie wykształcenia i umiejętności dających konkurencyjną pozycję na rynku pracy
 • Szansa na praktykę w firmie z branży przemysłowej lub IT
 • Możliwość certyfikacji w ramach MS IT Academy
 • Możliwość uzyskania oprogramowania firmy Microsoft

 


Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
(na kierunku Zarządzanie, II stopień)

Sylwetka absolwenta

Program specjalności integruje wiedzę z teorii i praktyki finansów z wiedzą z eksploracji i analizy danych w przedsiębiorstwie i na rynku finansowym. Program ten rekomendujemy Studentom, którzy zainteresowani są zdobyciem praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

Absolwent specjalności uzyskuje w toku studiów wiedzę z zakresu: zaawansowanych metod wyceny instrumentów finansowych; metod identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym; metod zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz metod wyceny przedsiębiorstw.

Wiedza ta pozwoli mu na swobodne stosowanie inżynierskiej metodologii analizy i syntezy do rozwiązywania problemów finansowych.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu, takich jak: działy controllingu i analiz przedsiębiorstw, firm konsultingowych i informatycznych, banków inwestycyjnych i uniwersalnych, zakładów ubezpieczeń czy instytucji publicznych. Absolwent wyposażony będzie w wiedzę spełniającą stosowne standardy wykształcenia, co pozwoli na podjęcie pracy również za granicą.

Dyplom uzyskany w wyniku specjalności Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych jest zgodny z wymogami funkcjonujących w Europie tzw. Ram Kwalifikacji, dzięki którym jest porównywalny z dyplomami z innych krajów europejskich. Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie doktoranckim.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Analiza techniczna i fundamentalna,
 • Analiza ekonomiczna i finansowa,
 • Controlling,
 • Bankowość i ubezpieczenia,
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym.


Korzyści z wyboru specjalności:

 • zdobycie bardzo skonkretyzowanych i unikatowych umiejętności z zakresu zarządzania finansami,
 • możliwość zatrudnienia w każdym sektorze gospodarki: w działach finansowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, itp.) jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
 • możliwość doskonalenia umiejętności na studiach podyplomowych oraz studiach III stopnia, umożliwiających, po uzyskaniu stopnia doktora, pełnienie funkcji członków rad nadzorczych.

 

ostatnia aktualizacja: 11.11.2015 (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Specjalności