Zestaw kompetencji ROZ 2

      Kompetencje ROZ -2.ppt

 

Doradztwo i prowadzenie szkoleń

Zakresy tematyczne:

            Przygotowanie narzędzi wspomagających kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach etycznych,

            Doradztwo we wdrażaniu założeń ISO 26000,

            Technology Assessment – model ekspercki i model partycypacyjny,

            Szkolenie audytorów etycznych,

            Przeprowadzanie treningów wrażliwości etycznej,

            Zarządzanie kadrami/personelem,

            Zarządzanie wiedzą,

            Socjologia organizacji, socjologia pracy, zarządzanie humanistyczne,

            Filozofia społeczna,

            Znajomość zagadnień rynku pracy,

            Psychologia społeczna,

            Psychologia w zarządzaniu,

            Socjologia polityki,

            Socjologia adaptacji,

            Socjologia makrostruktur,

            Socjologia pracy i zarządzania,

            Socjologia edukacji,

            Socjologia medialna,

            Socjologia nowych mediów,

            Bezpieczeństwo publiczne,

            Bezpieczeństwo imprez masowych,

            Socjologia starości,

            Gerontologia,

            Socjologia społeczności lokalnych,

            Zarządzanie jakością usług medycznych,

            Wdrażanie systemu zarządzania jakością,

            Zasady tworzenia i zarządzania budżetem obywatelskim,

            Doradztwo filozoficzne (coaching  filozoficzny).

            Umiejętność pracy zespołowej, umiejętność zarządzania czasem,

            Negocjacje, wywieranie wpływu,

            Komunikacja w organizacji,

            Zarządzanie konfliktami,

            Moderowanie spotkań i dyskusji np. z mieszkańcami na temat projektów do budżetu obywatelskiego,

            Komunikacja międzykulturowa.

 

Przeprowadzanie audytów i ewaluacji

Zakresy tematyczne:

 

            Przeprowadzenie audytów personalnych  w     przedsiębiorstwach,

            Opracowanie procedur i przeprowadzanie  audytów etycznych.

 

Tworzenie strategii i projektów
Zakresy tematyczne:

 

            Przygotowanie strategii CSR przedsiębiorstw,

            Przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw/instytucji administracji państwowej,

            Prowadzenie projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza:

            dotyczących procesu rekrutacji i selekcji,

            analizy pracy, zatrudniania, rozwoju kadry i oceny pracy,

            zarządzania różnorodnością (zarządzanie wiekiem),

            Projekty z zakresu społecznych aspektów odnawialnych źródeł energii,

            Komercjalizacja innowacyjnych badań   naukowych i transferu wiedzy w wymiarze krajowym i międzynarodowym,

            Innowacyjność jako społeczna odpowiedzialność biznesu przy wsparciu nauki,

            Kodeksy etyczne organizacji (doradztwo, ewaluacja),

            Globalizacja jako kontekst tworzenia strategii organizacji,

            Kultura polityczna/kulturowe konteksty demokracji,                                                                                      

            Organizacje uczące się (diagnoza, projektowanie),

            Strategie obywatelskiego zarządzania bezpieczeństwem,

            Wychowanie dla bezpieczeństwa.

 

Przeprowadzanie analiz i diagnoz

Czynności badawcze:

 

            Badania ilościowe i jakościowe (socjologia, marketing)

            Przygotowanie i realizacja badań z obszaru nauk społecznych z zastosowaniem ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych
tj.:

            dobór reprezentatywnej próby badawczej,

            formułowanie hipotez przyczynowo-skutkowych,

            tworzenie kwestionariuszy do badań ilościowych,

            realizacja badań jakościowych z wykorzystaniem m.in. technik autobiograficznego wywiadu narracyjnego, wywiadu pogłębionego i wywiadu fokusowego.

            Statystyczna analiza danych ilościowych,

            Jakościowa analiza danych uzyskanych z zastosowaniem technik jakościowych oraz danych zastanych,

            Projektowanie narzędzi badawczych,

            Badania etnograficzne organizacji (kultura organizacyjna, podział pracy, anatomia konfliktów, grupy nieformalne) w tym:

            Badanie  etnograficzne konsumentów,

            Badanie logo i symboliki firmowej,

            Badanie jakości życia w miastach, osiedlach,

            Badanie opinii mieszkańców na temat miasta, inwestycji

Główne zakresy tematyczne:

 

            Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych,

            Analiza adaptacji osób starszych do zmian środowiska zamieszkania,

            Analiza zagrożeń bezpieczeństwa,

            Zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych(klęski żywiołowe, masowe protesty, wojny),

            Zagrożenia „dnia codziennego” (imprezy masowe, tereny zurbanizowane, społecznie zdegradowane, strukturalna przestępczość),

            Badanie potrzeb mieszkańców odnośnie przyszłych inwestycji w przestrzeni  miasta,

            Analiza potrzeb szkoleniowych, analizy atrakcyjności sektora, analizy strategiczne,

            Badania jakościowe i ilościowe w obszarze HR,

            Innowacyjna współpraca ośrodków-naukowo badawczych (uczelnie) z przedsiębiorstwami:

            pogłębiona diagnoza problemów po obydwu stronach,

            w jakim kierunku powinna podążać innowacyjność polskiej gospodarki przy równoczesnym uwzględnieniu kierunków rozwoju nauki,

            Analizy innowacyjności polskiej gospodarki w tym określanie zasad tworzenia efektywnych projektów badawczo-inwestycyjnych,

            Określanie zasad efektywnego łączenia dwóch światów – świata nauki i świata biznesu,

            Socjologiczna diagnoza organizacji (struktury formalne i nieformalne, konflikt i współpraca, typy władzy),

            Przemoc (diagnoza i zapobieganie).

 

Kompetencje dodatkowe

 Języki obce:

 

            angielski,

            niemiecki,

            francuski,

            hiszpański,

            hebrajski,

            rosyjski.

                                                                                  Ostatnia aktualizacja strony: 06.01.2020 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                Józef Ober

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Mapa kompetencji ROZ 2