STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ

NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

 

I. Wymogi formalne i merytoryczne:

 1. Tytuł pracy powinien odzwierciedlać przewodnią myśl oraz treść pracy.
 2. Układ pracy i kolejność rozdziałów powinny być wzajemnie powiązane oraz zachowywać logiczną i rzeczową kolejność.
 3. Wstęp pracy powinien zawierać: uzasadnienie wyboru tematu pracy oraz krótką prezentację rozdziałów.
 4. Właściwa treść pracy powinna zawierać m. in. określenie problemu pracy,  osadzenie podjętego problemu w literaturze socjologicznej, weryfikację przyjętych hipotez badawczych, dokładny opis przeprowadzonych badań empirycznych lub omówienie materiału dokumentacyjnego oraz sposobu rozwiązania przyjętego zadania badawczego.
 5. Rozdział metodologiczny powinien określać przedmiot badań i problem badawczy, hipotezy badawcze, omówienie zastosowanych metod i technik  badawczych, informację na temat pozyskanych źródeł danych zastanych i wywołanych, wskazanie badanej populacji oraz metod doboru próby, charakterystykę badanej grupy.
 6. Zakończenie pracy powinno zawierać odpowiedzi na postawione pytania badawcze, weryfikację hipotez, konkluzję rozprawy i odniesienie do wykonania celu  naukowego.
 7. Praca powinna ukazywać umiejętności studenta w zakresie: krytycznej analizy literatury przedmiotu, określenia i diagnozowania problemu badawczego na podstawie zebranych materiałów, stosowania warsztatu badawczego pracy naukowej oraz zastosowania w praktyce metod i technik badań socjologicznych, używania precyzyjnego i jasnego języka. 
 8. Sugerowana objętość pracy licencjackiej to 60 – 80 stron, pracy magisterskiej to 80 – 120 stron.
 9. Promotor wraz z autorem ustalają podział pracy na rozdziały, jej objętość, ilustracje, wykresy oraz aneksy.

II. Wymogi edytorskie:

 1. Pracę powinna cechować staranność redakcyjna, stylistyczna oraz gramatyczna. Przy komputerowej edycji tekstu należy przestrzegać następujących reguł:
  1. czcionka Times New Roman 12
  2. odstęp między wierszami 1,5
  3. marginesy 2,5 cm /lewy 3.0 cm
  4. w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12), tytuły rozdziałów (14),  można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń,
  5. tabele i rysunki nie powinny mieć formatu większego niż A3,
  6. praca powinna być wydrukowana na drukarce laserowej lub atramentowej w 2 egzemplarzach, w tym 1 zbindowany i obustronnie wydrukowany oraz na płycie CD.
 2. W bibliografii powinny być zamieszczone wszystkie pozycje z cytowanej w pracy literatury w kolejności alfabetycznej, zgodnie z wymogami opisu bibliograficznego. Sposób sporządzania przypisów (na dole strony) powinien być spójny z zapisem bibliograficznym.

Pozycja zwarta: Pierwsza litera imienia. Nazwisko autora (redaktora), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona. Przykład: S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

Artykuł w czasopiśmie: Pierwsza litera imienia. Nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Nazwa Czasopisma”, numer i rok wydania,  strona. Przykład: J. Kowalski, Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie, „Organizacja i Zarządzanie” Nr 1(17) 2011, s. 23-39.

Artykuł (rozdział) w pracy zbiorowej: Pierwsza litera imienia. Nazwisko autora, Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, Pierwsza litera imienia redaktora. Nazwisko redaktora, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona. Przykład: J. Szacki, O wieczności pytań typu: „Jedna Polska?” w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 31 – 48. 

 1. Źródła internetowe (naukowe lub urzędowe bazy danych oraz repozytoria) są dopuszczalne z zaznaczeniem pełnej ścieżki dostępu oraz dnia, miesiąca i roku pobrania danych, źródła internetowe innego rodzaju za zgodą promotora.

III.  Promotor i autor pracy powinni przestrzegać następujących reguł:

 1. Autor oraz promotor powinni zadbać o właściwy dobór literatury, zwłaszcza współczesnej. Bibliografia powinna zawierać prace socjologiczne z zakresu poruszanej w pracy tematyki oraz pozycje metodologiczne.
 2. Dokładność i wielostronność podczas przedstawiania poglądów i danych mających swoje źródło w literaturze przedmiotu.
 3. Wyraźne podawanie i znaczenie źródeł, z których pochodzą cytaty.
 4. Zarówno promotor, jak i autor powinni dbać o jasność i jednoznaczność używanych pojęć, a w razie potrzeby podawać ich definicję. Wymogiem jest stosowanie argumentacji zgodne z zasadami logiki.

Ostatnia aktualizacja strony: 06.01.2020 r.
                                                                           Józef Ober

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Standardy prac dyplomowych na kierunku Socjologia