STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W KATEDRZE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

            Charakter pracy

- Temat pracy dyplomowej powinien być związany z obszarem nauk o zarządzaniu i specjalnością studenta oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych

- Treść pracy magisterskiej powinna odpowiadać jej tytułowi

- Praca dyplomowa musi mieć charakter badawczy

            Wymogi merytoryczne

- Praca magisterska powinna zawierać:

            -sprecyzowany cel pracy (zgodny z tematem pracy)

            -sprecyzowane tezy/hipotezy pracy (zgodne z tematem pracy)

 -określenie problemu badawczego

            -określenie metod, technik i narzędzi badawczych

            - wnioski

            Układ pracy magisterskiej

Spis treści

Wstęp / uzasadnienie wyboru tematu

Cel pracy

Tezy / hipotezy pracy

Struktura pracy (tu przedstawić krótkie streszczenie max. 1,5 strony poszczególnych rozdziałów)

Cześć teoretyczna z wydzielonymi rozdziałami i podrozdziałami

Część badawcza (powinna zawierać część metodologiczną)

-    przedmiot i cel pracy

-    tezy/hipotezy (główne i szczegółowe)

-    metody, techniki i narzędzia badawcze

-    organizacja i przebieg badań

-    charakterystyka terenu badań/badanej grupy

-    prezentacja wyników badań własnych

Wnioski

Spis tabel, rysunków i wykresów (wraz z podanymi stronami w tekście)

Bibliografia (uporządkowana alfabetycznie wg nazwisk autorów)

Załączniki

            Wymogi techniczne

Objętość pracy:

            -praca magisterska minimum 80 stron tekstu

            Objętość pracy powinna być indywidualnie ustalona z promotorem w zależności od zagadnienia i zakresu badań

Objętość bibliografii:

            -praca magisterska minimum 30 pozycji bibliograficznych

           

-Praca powinna składać się z części teoretycznej i praktycznej (proporcje około 50% na 50%)

- Objętość poszczególnych rozdziałów powinna być zbliżona

- W pracy przestrzegamy formy bezosobowej lub piszemy w III osobie

            Wymogi edytorskie

-Czcionka Times New Roman 12 punktów, standardowe odstępy między literami

-Interlinia 1,5 wiersza

-Tekst wyjustowany za wyjątkiem wszystkich tytułów

-Margines lewy 3,5 cm, prawy 2 cm, górny i dolny 2,5 cm

-Każdy rysunek, wykres i tabela muszą mieć numer i podpis: tabela nad, a rysunek i wykres pod (dopuszczalna jest opcja, że podpisy znajdują się nad wykresami i rysunkami).

-Pod każdym rysunkiem, wykresem i tabelą powinno być podane źródło

-Nie stawiać kropek po tytułach

-Na końcu wierszy nie zostawia się pojedynczych liter takich jak: w,o,i, itp. Przenosimy je na początek następnego wiersza używając tak zwanej „twardej spacji” np. w Wordzie [Ctrl]+[Shift]+[spacja]

-Cytowanie autora w tekście: preferuje się formę przypisów dolnych (w stopce)

-Forma przypisów: Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 23.

-Jeżeli ten sam przypis powtarza się bezpośrednio po sobie piszemy: Ibidem, s. 18.

-W przypadku gdy pozycja była już przez nas cytowana w pracy, ale przypis nie powtarza się bezpośrednio po sobie piszemy: Armstrong M.: op. cit., s. 23.

 Opracował Józef Ober

Ostatnia aktualizacja strony: 06.01.2020 r.
                                                                           Józef Ober

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Standardy prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie