Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

Katedra Stosowanych Nauk Społecznych powstała w roku 1995 przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Katedra liczy w chwili obecnej 27 zatrudnionych osób w tym 8 profesorów, 16 doktorów i 3 magistrów.

 

Sekretariat Katedry
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Budynek A, pokój 219
tel: 32-277-73-23
fax: 32-277-73-61
e-mail: roz2@polsl.pl

 

 

Władze jednostki

  Kierownik Katedry:
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ  

 

Działalność naukowo-badawcza

Główne kierunki badań w Katedrze to:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności:
  • teoria i praktyka marketingu kadrowego
  • kulturowe aspekty praktyki zarządzania
  • teoria komunikacji i public relations
  • edukacja menedżerów, przygotowanie i kształcenie kadr kierowniczych dla administracji i przemysłu
  • współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. zarządzanie wiedzą, zarządzanie talentami
  • problematyka elastycznego zatrudnienia oraz nowoczesnych form organizacji pracy i ich wpływu na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Socjologia i psychologia przemysłowa, w szczególności: 
  • socjologia miasta
  • socjologia przemysłu
  • socjologia życia publicznego, w tym badania nad lokalnymi społecznościami obywatelskimi
  • ludzie i instytucje w procesach transformacji miejskich społeczności lokalnych
  • zagadnienia etyki biznesu i etyki menedżera
  • psychologiczne aspekty wirtualizacji zarządzania
 • Komunikacja społeczna, w szczególności:
  • istota i funkcje PR
  • komunikowanie interpersonalne i społeczne
  • kultura języka
  • psychologiczne aspekty komunikacji społecznej i PR
  • kreowanie wizerunku
  • strategie i techniki negocjacji
 • Badania rynku i reklamy, w szczególności:
  • badania marketingowe
  • ewaluacja
  • socjologia reklamy
 • Zagadnienia behawioralnej szkoły zarządzania, w szczególności:
  • metodologia nauki, nauk technicznych i nauk o zarządzaniu
  • społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania organizacją
  • motywowanie do pracy
  • zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach uczących się
  • kultura organizacyjna a kształtowanie postaw pracowniczych
  • edukacja menedżerów w Polsce na tle tendencji kształcenia menedżerów w Europie Środkowej i Zachodniej
  • ekologiczne konteksty zarządzania regionem przemysłowym
  • zasady zrównoważonego rozwoju

 

Działalność dydaktyczna

 • Na nowym kierunku kształcenia Cognitive technologies - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim Katedra koordynuje moduły wybieralne:

    - Cognitive technologies in modern business services

            - Cognitive technologies and Industry 4.0

            - Cognitive technologies in Smart City services

 

 • Na kierunku kształcenia Socjologia na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) Katedra koordynuje specjalności:

            - Badania rynku i reklamy

- Socjologia regionów przemysłowych 

- Socjologia biznesu i mediów

 • Na kierunku kształcenia Socjologia na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) Katedra koordynuje specjalności: 

            - Komunikacja społeczna i PR

- Socjologia społeczności lokalnych

- Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych

 • Na kierunku kształcenia Zarządzanie na studiach II stopnia (stacjonarnych magisterskich) Katedra koordynuje specjalność:

           - Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej

Zasadniczym celem kierunku kształcenia Socjologia jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi:

 • analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki
 • przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych
 • prowadzić badania zmian rynku pracy
 • działać w zakresie problemów komunikacji społecznej
 • diagnozować zjawiska z zakresu patologii społecznej
 • działać w wymiarze public relations
 • prowadzić badania ewaluacyjne 

Podstawowa wiedza absolwenta ma obejmować:

 • przedmioty ogólnego wykształcenia humanistycznego
 • wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy
 • wiedzę z zakresu psychologii społecznej
 • przedmioty społeczno-ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich
 • metody analizy i diagnozy procesów społecznych
 • metody ilościowo-informatyczne przydatne do analizy i opisu zjawisk społecznych

   

OPIS SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

Plik do pobrania:  Prezentacja kierunku Socjologia na WOIZ (.ppt)

Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

1. Specjalność: Badania rynku i reklamy
Celem specjalności jest przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych. Absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie przygotowania i prowadzenia badań ilościowych i jakościowych, gromadzenia, analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Absolwenci dysponują umiejętnościami tworzenia i opracowywania projektów badawczych, potrafią tworzyć i korzystać z baz danych, są przygotowani do posługiwania się naukowymi narzędziami w celu opisu zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny gospodarki. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwenci uzyskują umiejętności praktyczne odpowiadające potrzebom rynku pracy. 

W ramach specjalności prowadzone są zajęcia m.in. z przedmiotów: przygotowanie i realizacja projektu badawczego, metody badań społecznych, badania marketingowe, reklama i badania w reklamie. Dydaktykami są specjaliści z powyższych dziedzin. Absolwenci specjalności badania rynku i reklamy

2. Specjalność: Socjologia regionów przemysłowych
Studenci na specjalności Socjologii Regionów Przemysłowych zdobywają wiedzę z zakresu ogólnego wykształcenia humanistycznego, znajomości regionów przemysłowych, procesów społecznych w nich zachodzących.  Potrafią  zanalizować zachodzące przekształcenia społeczne i  prognozować ich kierunki, przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych oraz prowadzić badania zmian rynku pracy.

Przedmioty, które prowadzone są w ramach specjalności Socjologii Regionów Przemysłowych to m. in.  socjologia regionów przemysłowych, socjologia miasta, socjologia przemysłu, problemy rynku pracy  w regionach przemysłowych, restrukturyzacja regionów przemysłowych.  Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną posiadającą duże doświadczenie, także praktyczne. Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy.

3. Specjalność: Socjologia biznesu i mediów
Celem specjalności jest zintegrowanie wiedzy uzyskiwanej w trakcie studiów socjologicznych z elementami zarządzania, co zwiększa konkurencyjność absolwentów na współczesnym rynku pracy. Interdyscyplinarny charakter socjologii biznesu i mediów umożliwia poznanie podstaw zarządzania oraz uzyskanie kompetencji niezbędnych w pracy menedżerskiej. Absolwenci uzyskują także umiejętności w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

W ramach studiów prowadzone są m.in. przedmioty z zakresu negocjacji, zarządzania zasobami ludzkim, socjologii organizacji, komunikowania społecznego.   

Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

1.Specjalność: Komunikacja społeczna i PR

Celem specjalności komunikacja społeczna i PR jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności praktyczne związane z różnymi płaszczyznami komunikacji społecznej: komunikacji medialnej, interpersonalnej, organizacyjnej. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu socjologii, komunikowania i psychologii. Potrafi stosować adekwatne strategie komunikacyjne, zaplanować kampanię informacyjną, analizować i interpretować komunikaty medialne, zaprojektować badania nad mediami.

W ramach specjalizacji prowadzone są m.in. następujące przedmioty: socjologia komunikowania masowego, public relations, komunikacja i pr w zarządzaniu kryzysowym, globalne procesy społeczne. 

2. Specjalność: Socjologia społeczności lokalnych

W trakcie studiów na specjalności socjologia społeczności lokalnych studenci zdobywają wiedzę z zakresu ogólnego wykształcenia humanistycznego, znajomości społeczności lokalnych oraz procesów społecznych w nich zachodzących. Potrafią analizować w jaki sposób globalne procesy wpływają na społeczności lokalne, poznają także współczesne problemy i wyzwania wielokulturowości.

Przedmioty, które prowadzone są w ramach specjalności to m. in. socjologia społeczności lokalnych, socjologia pogranicza, zróżnicowanie społeczne, współczesne problemy wielokulturowości, społeczeństwo obywatelskie teoria i praktyka, a także organizacje pozarządowe i ich społeczne funkcje. Absolwenci dysponują zarówno wiedzą teoretyczną, jaki i umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi na znalezienia zatrudnienia w charakterze  pracownika socjalnego, doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych oraz specjalisty w zakresie badania opinii społecznej.

3. Specjalność: Socjologia Internetu i Społeczności Wirtualnych

Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych całkowicie zmienił funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Niezbędne stało się więc wykształcenie nowego typu specjalistów umożliwiających lepsze rozumienie i wykorzystanie owych zmian przedsiębiorcom i administracji samorządowej. Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów (będących wsparciem zarówno dla przemysłu, jak i różnego typu organizacji) posiadających wiedzę z zakresu:

 • kierunków rozwoju społeczeństwa, grup społecznych w dobie internetu,
 • zmian w funkcjonowaniu miast i regionów pod wpływem powstania nowego typu połączeń sieciowych,
 • analizy innowacji społecznych powstających pod wpływem internetu,
 • wykorzystania nowych mediów, w tym portali społecznościowych do analizy zmian społecznych,
 • wykorzystania nowych mediów do komunikacji z klientami, mieszkańcami itp.,
 • analizy e-rynku pracy.

Absolwenta socjologii na Politechnice Śląskiej wyróżnia:

 • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych,
 • umiejętność analizy i diagnozy procesów zachodzących w internecie,
 • znajomość najnowszych metod i technologii informatycznych i umiejętność ich wykorzystania dla analizy zjawisk społecznych.

Przedmioty, jakie zaliczą studenci w ramach specjalności, obejmują wiedzę:

 1. kanoniczną (kursy socjologiczne ogólne i sprofilowane na potrzeby specjalności m.in. społeczeństwo informacyjne, społeczności wirtualne, e-rynek pracy, smart city),
 2. metodologiczną (m.in., analizy ilościowe i jakościowe danych, analityka internetowa, itp.),
 3. komunikacyjną (m.in., komunikacja masowa, relacje z klientami czy komunikowanie w zespole).

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjaliści ds. kontaktów z klientami i społecznościami za pośrednictwem internetu
 • doradcy w zakresie projektowania kampanii reklamowych w internecie
 • specjaliści w zakresie badania opinii społecznej, w tym także za pośrednictwem internetu.

Plik do pobrania:  Prezentacja kierunku Socjologia na WOIZ (.ppt)

Celem specjalności Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej realizowanej na kierunku kształcenia Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do sprawowania funkcji zawodowych w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność ta gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji lokalnej i regionalnej.

Podstawowa wiedza absolwenta obejmuje takie zagadnienia jak:

 • kształtowanie systemów wynagrodzeń
 • określanie strategii personalnej
 • tworzenie systemów motywacji
 • organizacyjne, prawne i socjologiczne aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych
 • zakres działań związanych z marketingiem miasta
 • sposoby pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE

Absolwenci proponowanej specjalności mogą znaleźć pracę m.in. jako menedżerowie ds. zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, PR, szkoleń w różnych jednostkach sektora publicznego.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 06.01.2021 r.
                                                                           Józef Ober

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych