Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKŁAD INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH  
 

ROZ3-1    ||    ROZ3-2


  OFERTA DLA PRZEMYSŁU                                                 
 
  OFERTA BADAWCZO – WDROŻENIOWA                                        

 • Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych:
  • Badanie i optzmaliyacja struktur organiyaczjnzch, decyzyjnych
   i informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • Wdrażanie strategii zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu:
   • TPM  - ang. Total Productive Maintenance
   • RCM  - ang. Reliability Centered Maintenance
   • WCM - ang. World Class Manufacturing 
     
  • Wdrażanie systemów komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach (CMMs/EAM) 
  • Wdrażanie metod, narzędzi i wskaźników w zarządzaniu eksploatacją
   i utrzymaniem ruchu:
   • RCFA
   • KPI
     
 •  Pomiary i ocena warunków akustycznych:
  • Pomiary hałasu i drgań w środowisku pracy 
   • Pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy
   • Pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy hałasem infradźwiękowym
   • Pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy hałasem ultradźwiękowym
   • Pomiary i ocena zagrożenia drganiami mechanicznymi
     
  • Pomiary hałasu środowiskowego
   • Pomiary i ocena hałasu emitowanego przez zakład do środowiska zewnętrznego
   • Pomiary hałasu zewnętrznych źródeł dźwięku
   • Wyznaczanie zasięgu oddziaływania akustycznego zakładu
    na środowisko
   • Pomiary i prognozowanie hałasów komunikacyjnych
   • Sporządzanie cyfrowych map akustycznych
      
 • Projekty redukcji hałasu:
  • Projektowanie i montaż ekranów i kurtyn dźwiękoizolacyjnych
  • Projektowanie i montaż obudów całkowitych i częściowych hałaśliwych maszyn
   i urządzeń tj. wentylatory, chłodnie wentylatorowe, pompy, sprężarki, itd.
  • Projektowanie, dobór i instalacja kabin dźwiękoizolacyjnych
  • Kompleksowe wyciszanie instalacji wentylacyjnych
   (dobór i montaż typowych tłumików hałasu, projektowanie, wykonanie
   i montaż tłumików specjalnych, np. o zwiększonej skuteczności w wybranych pasmach, tłumików nastrajanych, itd.)
  • Kompleksowe projekty redukcji hałasu w halach produkcyjnych
   i montażowych
  • Kompleksowe rozwiązania w zakresie ograniczenia emisji hałasu
   do środowiska zewnętrznego
  • Projektowanie i wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż szlaków komunikacyjnych
    
 • Badań symulacyjnych pól akustycznych:
  • Oszacowanie skuteczności rozwiązań konstrukcyjnych i projektowych wszelkich środków biernej redukcji hałasu
  • Wyznaczanie map akustycznych hal produkcyjnych, terenów otwartych, szlaków komunikacyjnych, osiedli mieszkaniowych, itd.
  • Sporządzanie strategicznych map akustycznych miast
    
 • Wykorzystania zaawansowanych technik komputerowych w kształtowaniu warunków pracy: 
  • Ocena dostępności budynków i przestrzeni otwartej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
  • Analizy i ocena ergonomiczna stanowisk pracy z zastosowaniem metod komputerowych
  • Ekspertyzy w zakresie przewidywania schorzeń układu narządu ruchu
   u pracowników z zastosowaniem metod komputerowych
    
 •  Projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie:
  • Przeprowadzanie analiz systemowych i biznesowych
  • Defniowanie wymagań i specyfikacji projektowych  
  • Projektowanie integracji systemów wspomagających zarządzanie
  • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi systemów klasy ERP
  • Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją
   i utrzymaniem ruchu
  • Wdrażanie systemów informatycznych klasy ERP w obszarze:
   • Gospodarki materiałowej 
   • Dystrybucji 
   • Technicznego przygotowania produkcji
   • Sterowania produkcją 
   • Zarządzania relacjami z klientem (CRM)
   • Serwisu
   • Obiegu dokumentów 
   • Remontów
   • Gospodarki transportowej
   • e-Sklepu
   • Business Intelligence
     

  OFERTA SZKOLENIOWA                                                                     

 • Kształtowanie warunków pracy i projektowanie stanowisk pracy
 • Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych: 
  • Nowoczesne sposoby zarządzania eksploatacją
   i utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie
   • TPM
   • RCM
   • WCM
   • BCM 
     
  • Metody i narzędzia komputerowego wspomagania zarządzanie eksploatacją
   i utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie:
   • CMMs
   • EAM
   • ERP

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta dla przemysłu