Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM
 

 ROZ3-1    ||    ROZ3-2    ||    ROZ3-3
 

  OFERTA DLA PRZEMYSŁU                                                 
 
  OFERTA BADAWCZO – WDROŻENIOWA                                        

 • Ergonomiczna ocena stanowsk pracy:
  • Ocena obciążenia pracą przemysłowych stanowisk pracy: 
   • Analiza obciążeń statycznych
   • Analiza obciążeń dynamicznych 
   • Analiza monotypowości ruchów na przemysłowych
    stanowiskach pracy 
     
  • Ocena materialnego środowiska pracy
   • Warunków mikroklimatycznych 
   • Warunków oświetleniowych
     
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy: 
  • Wdrażanie międzynarodowych standardów zarządzania bezpieczeństwem
   (w tym BS 8800, PN-18001, PN-18002) 
  • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa: 
   • W środowisku wewnętrznym (zakład pracy) 
   • W środowisku zewnętrznym (środowisko naturalne)
   • Systemów ratownictwa 
     
  • Projektowanie stanowisk pracy, organizacji systemów bezpieczeństwa, opracowania i doskonalenia zasad zarządzania bezpieczeństwem 
  • Badanie i opracowanie metod analizy i oceny ryzyka badanie przyczyn wypadków i awarii w celu doskonalenia metod zapobiegania katastrofom 
   i skażeniom środowiska
  • Badanie przyczyn błędów ludzkich w celu poprawy niezawodności ludzkiej
   i technicznej
  • Badanie wpływu środowiska pracy i stosowanych technologii
   na bezpieczeństwo człowieka
  • Badanie pracy 
  • Wartościowanie pracy
  • Normowanie pracy 
  • Korelacja poziomu zatrudnienia z poziomem bezpieczeństwa 
    
 • Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji ochrony środowiska: 
  • Określenie wielkości nakładów inwestycyjnych na przygotowanie

   i uruchomienie inwestycji ochrony środowiska 
  • Identyfikacja źródeł finansowania inwestycji 
  • Określenie wartości przychodów operacyjnych wynikających z wdrożenia
   i eksploatacji inwestycji 
  • Określenie wartości kosztów operacyjnych ponoszonych
   w związku z wprowadzeniem i eksploatacją inwestycji
  • Ocena opłacalności inwestycji - obliczanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z inwestycją, wartości bieżącej netto oraz wewnętrznej stopy zwrotu 
    
 • Analiza gospodarki odpadami:
  • Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
   lub gminie 
  • Charakterystyka odpadów powstających w przedsiębiorstwie
   lub gminie
   i źródeł ich powstawania 
  • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi 
  • Identyfikacja możliwości w zakresie zapobiegania, minimalizacji
   i odzysku odpadów 
  • Opracowanie strategii gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie
   lub gminie 
    
 • Ocena cyklu życia produktów, usług, procesów (Life Cycle Assessment - LCA):
  • Identyfikacja możliwości, potrzeb i korzyści w zakresie stosowania LCA
   w konkretnych rozwiązaniach przemysłowych 
  • Przeprowadzenie pełnej lub uproszczonej oceny cyklu życia
   z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
   i odpowiednio dobranych metod oceny wpływu na środowisko 
  • Porównawcza analiza wpływu na środowisko dla zdefiniowanej jednostki funkcjonalnej 
  • Przeprowadzenie zintegrowanej analizy:
   • Środowiskowej (ocena cyklu życia)
   • Ekonomicznej (ocena kosztów cyklu życia
    ocena opłacalności inwestycji)
   • Społecznej (społeczna ocena cyklu życia) 
     
 • Analiza eko-efektywności - minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko
  przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanego poziomu konkurencyjności:
  • Identyfikacja ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań
   i wskaźników eko-efektywności 
  • Przeprowadzanie analizy eko-efektywności dla zidentyfikowanych wariantów ekologicznych oraz ekonomicznych
    
 • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań
  normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz rozporządzenia EMAS:  
  • Identyfikacja uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w aspekcie oczekiwań poszczególnych
   grup interesariuszy 
  • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych 
  • Identyfikacja wymagań prawnych i ocena zgodności
   z wymaganiami prawnymi 
  • Projektowanie i implementacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005
   oraz rozporządzenia EMAS 
  • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego
  • Przeprowadzanie i uczestnictwo w auditach wewnętrznych
   oraz przeglądzie kierownictwa 
    
 • Projektowanie i wdrażanie instrumentów, narzędzi i technik zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem: 
  • Projektowanie i rozwój innowacji ekologicznych 
  • Dyfuzja innowacji i transfer technologii ochrony środowiska 
  • Oceny oddziaływania na środowisko 
  • Systemy informacyjne zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem
   w przedsiębiorstwie 
  • Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem i bezpieczeństwem 
  • Raportowanie ekologiczne 
    
 • Środki techniczne w bezpieczeństwie obiektów: 
  • Modelowanie, projektowanie i utrzymanie systemów alarmowych
   w zabezpieczeniach budynków 
  • Modelowanie, projektowanie i utrzymanie systemów dozoru wizyjnego 
  • Projektowanie systemów detekcji gazów
    

  OFERTA SZKOLENIOWA                                                                     

 • Studia podyplomowe
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  • Pozwolenia zintegrowane w zarządzaniu środowiskiem
    
 • Szkolenia dla menadżerów i pracowników przedsiębiorstw z zakresu:
  • Ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań
   rozwoju i doskonalenia wyrobów 
  • Marketingu ekologicznego 
  • Etykietowania środowiskowego 
  • Nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania środowiskiem 
  • Bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP
  • Badań, wartościowania i normowania pracy
  • Obsługi i konserwacji systemów alarmowych w dozorowanych obiektach 
  • Obsługi i konserwacji systemów detekcji gazów

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta dla przemysłu