KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Katedry 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |     

  SPECJALNOŚĆ
  NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
  W PRZEDS
IĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM               

 KIERUNEK STUDIÓW:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI w ZABRZU
 POZIOM STUDIÓW:  STUDIA II STOPNIA
 PROFIL STUDIÓW:  OGÓLNOAKADEMICKI
 FORMA STUDIÓW:  STACJONARNE

   

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce kluczowym parametrem decydującym o tym, czy dany produkt (wyrób lub usługa) znajdzie nabywców jest jakość. Aby sprostać tym wymaganiom, przedsiębiorstwa pragnące utrzymywać i rozwijać się na konkurencyjnym rynku muszą zatrudniać kompetentne osoby zajmujące się kontrolowaniem i kształtowaniem jakości. Współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe powszechnie stosują podejście procesowe i systemowe. Ze względu na rozwój nowoczesnych technologii i rosnące wymagania dotyczące innowacyjności, dotyczy to w szczególności działań związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością budowanych w oparciu o wymagania norm ISO serii 9000, stanowiących  bazę do tworzenia i integracji kolejnych systemów zarządzania. Powoduje to, że niezbędne jest zatrudnianie w przedsiębiorstwach wykwalifikowanych specjalistów potrafiących skutecznie wykorzystywać najnowsze narzędzia i metody zarządzania jakością w procesach produkcyjnych.

Specjalność NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ       W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH (NZJwPP) kładzie nacisk na przekazanie studentom najbardziej aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji w omawianym zakresie.

   CO WIE I POTRAFI ABSOLWENT SPECJALNOŚCI ZSP?

Specjalność NZJwPP przygotowuje do zarządzania jakością procesów produkcyjnych i usługowych, wykorzystywania innowacyjnych narzędzi i metod zarządzania, a także tworzenia, wdrażania, doskonalenia i oceny systemów zarządzania. Absolwenci są ponadto przygotowani do podejmowania wyzwań związanych z dynamicznie zmieniającymi się przedsiębiorstwami przemysłowymi w kraju i za granicą w aspekcie takich koncepcji, jak: Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0), Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), czy Inteligentna Fabryka (ang. Smart Factory).

    

 Absolwent specjalności ZSP zdobywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Ogólnej wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej w obszarach:
  • Organizacji systemów produkcyjnych
  • Zintegrowanych systemów zarządzania
  • Prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Kontroli jakości w procesach produkcyjnych
  • Sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych
  • Technologii materiałowych
  • Engineering workflow in industrial enterprise
  • Analizy systemowej w inżynierii produkcji
 • Zaawansowanej wiedzy z nauk społecznych w obszarach:
  • Zarządzania strategicznego
  • Zarządzania projektem
  • Zarządzania innowacjami
  • Zarządzania finansami przedsiębiorstwa
  • Rachunkowości zarządczej
 • Zaawansowanej wiedzy z nauk inżynieryjno-technicznych w obszarach:
  • Kompleksowego zarządzania jakością TQM
  • Branżowych systemów zarządzania jakością
  • Komputerowego wspomagania zarządzania jakością
  • Statystycznych metod zarządzania jakością
  • Metod i narzędzi gromadzenia danych jakościowych
  • Modelowania procesów przemysłowych i gospodarczych
  • Metod projektowania jakości
  • Inżynierii wiedzy i systemy doradcze
  • Dokumentacji systemu zarządzania jakością
  • Audytowania systemów jakości
  • Oddziaływania procesów i produktów na środowisko

 

Zajęcia w ramach specjalności prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriach.

   

Podczas studiów na specjalności NZJwPP można podejmować projekty z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi od lat prowadzona jest współpraca w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dotyczy to w szczególności realizacji zajęć w formie Project Based Learning, a także realizacji prac dyplomowych.

 

 

W ramach studiów na specjalności NZJwPP istnieje również możliwość poszerzenia wiedzy oraz realizacji własnych pomysłów naukowych, organizacyjnych, artystycznych i innych w kole Naukowym FanTech, działającym przy Katedrze Inżynierii Produkcji, która opiekuje się kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu. 

 

  

   A CO PO STUDIACH?

   

W ramach specjalności NZJwPP absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej dotyczy wielu aspektów, m.in. technicznych, ekonomicznych i społecznych, a dla osób ambitnych naukowo stwarzają możliwości dalszej edukacji i pracy naukowej połączonej z wdrożeniami praktycznymi.

  

Absolwenci specjalności NZJwPP będą przygotowani między innymi do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych
 • laboratoriach przemysłowych
 • biurach doradczych
 • biurach projektowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • jednostkach certyfikujących
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego
 • organizacjach międzynarodowych

  Absolwenci specjalności NZJwPP mogą znaleźć pracę na wielu stanowiskach, a zwłaszcza jako:

 • dyrektorzy i kierownicy jakości
 • pełnomocnicy jakości
 • kontrolerzy jakości
 • audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni
 • specjaliści komputerowego sterowaniem procesami produkcyjnymi
 • specjaliści w laboratoriach przemysłowych w zakresie kontroli i kształtowania jakości

 

   DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA SPECJALNOŚCI NZJwPP?

 •  Absolwenci łączący unikalną wiedzę i umiejętności z obszaru wiedzy menedżerskiej i inżynierskiej mają zagwarantowaną ciekawą i dobrze płatną pracę

 • Absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe poszukują i będą poszukiwać ekspertów w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania jakością.

  Aktualizacja: 28.04.2020 (KM) 

    

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
NZJwPP