KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Katedry 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |     

  SPECJALNOŚĆ
  UTRZYMANIE RUCHU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM

IERUNEK STUDIÓW:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI w ZABRZU
 POZIOM STUDIÓW:  STUDIA II STOPNIA
 PROFIL STUDIÓW:  OGÓLNOAKADEMICKI
 FORMA STUDIÓW:  STACJONARNE

   

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce kluczowym parametrem decydującym o tym, czy w danym przedsiębiorstwie proces produkcyjny będzie przebiegał bez zakłóceń jest zapewnienie pełnej sprawności wykorzystywanych w nim maszyn i urządzeń. Sprawność zasobów technicznych, określa zdolność przedsiębiorstwa (firmy), do wykonania zadań produkcyjnych, dotrzymywania zobowiązań i w efekcie do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego (finansowego).Prawidłowe funkcjonowanie działu utrzymania ruchu, w praktycznie każdym przedsiębiorstwie ma zatem zasadnicze znaczenie dla zapewnienia efektywności bezpieczeństwa całego procesu produkcyjnego. Rosnąca złożoność urządzeń produkcyjnych sprawia, że utrzymanie ruchu staje się coraz bardziej specjalistycznym obszarem, wymagającym bardzo dobrze wykszatłconych pracowników. W szczególności dotyczy to wdrażanej idei Przemysłu 4.0 (Industry 4.0), która wymaga wysokich kompetencji pracowników zajmujących się utrzymanie ruchu. Powinni oni posiadać ogólną wiedzę techniczką, menedżerską, społeczną i ekonomiczna oraz specjalistyczną wiedzę inżynierską. Bardzo istotne znaczenie, działy utrzymania ruchu, mają także w przedsiębiorstwach które wdrożyły ideę szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing). Postrzegane są tam jako działy rozwoju i wspomagania procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Są zatem bardzo ważnym ogniwem w procesie ciągłego ulepszania produkcji. Obecnie wysoko wykwalifikowani specjaliści utrzymania ruchu stanowią elitę techniczną przedsiębiorstw produkcyjnych.  

Specjalność UTRZYMANIE RUCHU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM (URwPP) kładzie nacisk na przekazanie studentom najbardziej aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji w obszarach utrzymania ruchu. Celem prowadzenia tej specjalności jest zatem wykształcenie specjalistów, którzy w przedsiębiorstwach produkcyjnych będą odpowiedzialni za zapewnienie dostępności infrastruktury technicznej (takiej jak maszyny, urządzenia, instalacje, itp.) , oraz zagwarantowanie jej prawidłowej eksploatacji. 

   CO WIE I POTRAFI ABSOLWENT SPECJALNOŚCI URwPP?

 

Specjalność Utrzymanie Ruchu w Przedsiębiorstwie Przemysłowym przygotowuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów do pracy w służbach i działach technicznych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą kluczowych i niezbędnych sposobów eksploatowania i nadzorowania maszyn i urządzeń wraz z najważniejszymi metodami zarządzania tym obszarem zadaniowym. Wraz z tymi metodami, studenci nabywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę służb technicznych (systemy klasy CMMS).

Absolwenci specjalności URwPP są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w działach utrzymania ruchu i działach produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Wykonują oni kluczowe zadania dla przedsiębiorstwa, utrzymując wysoką sprawność maszyn i urządzeń, a tym samym zapewniając niezakłóconą realizację procesów produkcyjnych, bezpieczeństwo pracowników oraz jakość wyrobów i usług.Absolwenci są ponadto przygotowani do podejmowania wyzwań związanych z dynamicznie zmieniającymi się przedsiębiorstwami przemysłowymi w kraju i za granicą w aspekcie takich koncepcji, jak: Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0), Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), czy Inteligentna Fabryka (ang. Smart Factory).

    

 Absolwent specjalności ZSP zdobywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Ogólnej wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej w obszarach:
  • Organizacji systemów produkcyjnych
  • Zintegrowanych systemów zarządzania
  • Prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Kontroli jakości w procesach produkcyjnych
  • Sterowania i monitorowania procesów produkcyjnych
  • Technologii materiałowych
  • Engineering workflow in industrial enterprise
  • Analizy systemowej w inżynierii produkcji
  • Prognozowania i symulacji w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Zaawansowanej wiedzy z nauk społecznych w obszarach:
  • Zarządzania strategicznego
  • Zarządzania projektem
  • Zarządzania innowacjami
  • Zarządzania finansami przedsiębiorstwa
  • Rachunkowości zarządczej
 • Zaawansowanej wiedzy z nauk inżynieryjno-technicznych w obszarach:
  • Zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych
  • Metod nadzorowania maszyn i procesów przemysłowych
  • Inżynierii bezpieczeństwa technicznego
  • Organizacji i przetwarzanie zbiorów danych eksploatacyjnych
  • Systemów wspomagania w utrzymaniu ruchu
  • Utrzymania ruchu w przemyśle 4.0
  • Metody i narzędzia sztucznej inteligencji w utrzymaniu ruchu
  • Metod i narzędzi gromadzenia danych jakościowych
  • Zarządzanie dokumentacją techniczną i techniczno-ruchową
  • Modelowania procesów przemysłowych i gospodarczych
  • Inżynierii wiedzy i systemów doradcze
  • Oddziaływania procesów i produktów na środowisko

 

Zajęcia w ramach specjalności prowadzone są w nowoczesnych i dobrze wyposażonych salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriach. Jako jedne z wielu są to:

 • laboratoria do modelowania, symulacji numerycznych oraz grafiki inżynierskiej

 • sale komputerowe

 • laboratorium do badania materiałów

 • laboratoria do badania hałasu, ergonomii, inżynierii materiałowej i mechaniczne – wykorzystujące najnowsze systemy  informatyczne i nowoczesne technologie przetwarzania danych

 • laboratorium nowych technologii (drony, drukarki 3D, wirtualna i poszerzona rzeczywistość, termowizja, i wiele innych

Podczas studiów na specjalności URwPP można podejmować projekty z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi od lat prowadzona jest współpraca w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dotyczy to w szczególności realizacji zajęć w formie Project Based Learning, a także realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

 

 

W ramach studiów na specjalności URwPP istnieje również możliwość poszerzenia wiedzy oraz realizacji własnych pomysłów naukowych, organizacyjnych, artystycznych i innych w kole Naukowym FanTech, działającym przy Katedrze Inżynierii Produkcji, która opiekuje się kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu. 

 

  

   A CO W WOLNYCH CHWILACH?

   

Na wydziale stworzono bardzo dobre warunki do odpoczynku i relaksu między zajęciami oraz dla integracji akademickiej.

 • STREFY STUDENTA

 • STREFY SPORTOWE

 

  

   A CO PO STUDIACH?

   

W ramach specjalności URwPP absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej dotyczy wielu aspektów, m.in. technicznych, ekonomicznych i społecznych, a dla osób ambitnych naukowo stwarzają możliwości dalszej edukacji i pracy naukowej połączonej z wdrożeniami praktycznymi.

  

Absolwenci specjalności URwPP będą przygotowani między innymi do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych (krajowych i zagranicznych)
 • laboratoriach przemysłowych
 • biurach projektowych i konsultacyjnych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • jednostkach naukowych i instytutach badawczych
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego
 • organizacjach międzynarodowych

  Absolwenci specjalności URwPP mogą znaleźć pracę na wielu stanowiskach, a zwłaszcza jako:

 • dyrektorzy przedsiębiorstw
 • mistrzowie i kierownicy działów utrzymania ruchu
 • pełnomocnicy dyrektora ds. utrzymania ruchu
 • specjaliści komputerowego sterowaniem procesami produkcyjnymi
 • właściciele przedsiębiorstw utrzymania ruchu
 • kierownicy i dyrektorzy działów technicznych
 • menedżerowie

 

   DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA SPECJALNOŚCI URwPP?

 • Rozwijająca się automatyzacja i cyfryzacja gospodarki powoduje, że praktycznie każde przedsiębiorstwo posiada dział utrzymania ruchu, w którym potrzebni są wysokiej klasy specjaliści , jakimi bez wątpienia są absolwenci specjalności Utrzymanie Ruchu w Przedsiębiorstwie Przemysłowym 

 • Absolwenci łączący unikalną wiedzę i umiejętności z obszaru wiedzy menedżerskiej i inżynierskiej mają zagwarantowaną ciekawą i dobrze płatną pracę

 • Absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe poszukują i będą poszukiwać ekspertów w zakresie nowoczesnego podejścia do utrzymania ruchu.

  Aktualizacja: 08.05.2020 (KM) 

    

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
URwPP