KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Katedry
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |    

SPECJALNOŚĆ                                                                                                                                                                       
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W INŻYNIERII PRODUKCJI                                                                                                                         

 KIERUNEK STUDIÓW:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI w ZABRZU
 POZIOM STUDIÓW:  STUDIA I STOPNIA
 PROFIL STUDIÓW:  OGÓLNOAKADEMICKI
 FORMA STUDIÓW:  STACJONARNE

 

Znaczenie zawodów związanych z zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem stale wzrasta, a rynek pracy wciąż potrzebuje menedżerów i specjalistów w tej dziedzinie. Niezbędne zatem jest zatrudnianie w przedsiębiorstwach pracowników potrafiących tworzyć i doskonalić systemy zarządzania oraz skutecznie wykorzystywać najnowsze narzędzia i metody zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w procesach produkcyjnych i usługowych.

Specjalność ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W INŻYNIERII PRODUKCJI (ZJŚBwIP), została utworzona w celu przekazania studentom najbardziej aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji w omawianym obszarze. Studia na specjalności ZJŚBiIP stanowią profesjonalne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania problemów, a przede wszystkim pracy zawodowej w wielu aspektach, m.in. technicznych, ekonomicznych i społecznych. Dla osób ambitnych naukowo stwarzają również możliwości dalszej edukacji i pracy naukowej połączonej z wdrożeniami praktycznymi.

   CO WIE I POTRAFI ABSOLWENT SPECJALNOŚCI ZJŚiBwIP?

Specjalność ZJŚBwIP polecamy studentom, którzy wiążą przyszłość z pracą na rzecz jakości, ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa ludzi w miejscu ich pracy oraz zamieszkania. Studenci zdobywają specjalistyczne kwalifikacje w zakresie systemowego podejścia w zarządzaniu jakością, zarządzaniu środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Potrafią tworzyć i zarządzać dokumentacją techniczną, umieją dokonywać analizy ryzyka w zakresie systemów zarządzania oraz posługują się narzędziami informatycznymi wspomagającymi ich działanie. Rozumieją także zagrożenia występujące w zarządzaniu współczesnymi organizacjami oraz ich wpływ na środowisko. Bardzo istotną zaletą tych studiów jest wszechstronne wykształcenie, które gwarantuje niezbędne przygotowanie do kierowania i do pracy w interdyscyplinarnych zespołach w sferze gospodarczej oraz administracji publicznej i samorządowej. W trakcie studiów przekazywana jest ogólna wiedza inżynierska i menedżerska, a także specjalistyczna wiedza z nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych wraz z praktycznymi umiejętnościami w tym obszarze.

 

Absolwent specjalności ZJŚBwIP zdobywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Ogólnej wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej w obszarach:
  •  Informatyki i technologii informacyjnych oraz technologii internetowych
  • Podstaw baz danych  
  • Podstaw zarządzania i zarządzania przedsiębiorstwem
  • Wprowadzenia do techniki i podstaw inżynierii produkcji
  • Mechaniki technicznej
  • Materiałoznawstwa
  • Grafiki inżynierskiej i komputerowego wspomagania prac inżynierskich
  • Podstaw metrologii
  • Podstaw maszynoznawstwa
  • Systemów GIS w środowisku przemysłowym
  • Procesów i technik produkcyjnych i zarządzania produkcją i usługami
  • Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych i elastycznych systemów produkcyjnych  
  • Eksploatacji systemów technicznych
  • Podstaw projektowania inżynierskiego
  • Logistyki w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Specjalistycznej wiedzy z nauk społecznych w obszarach:
  • Psychologii społecznej i socjologii organizacji
  • Etyki w biznesie
  • Makroekonomii i mikroekonomii
  • Zarządzania kapitałem ludzkim
  • Prawa gospodarczego i ochrony własności intelektualnej
  • Rachunkowości i rachunku kosztów dla inżynierów
  • Podstaw finansów
  • Marketingu
 •   Specjalistycznej wiedzy z nauk inżynieryjno-technicznych w obszarach:
  • Podstaw ochrony i inżynierii środowiska
  • Ergonomii i higieny przemysłowe
  • Zarządzania jakością procesów i produktów
  • Zarządzania jakością procesów i produktów
  • Planowania i sterowania produkcją
  • Niezawodności i technicznego bezpieczeństwa maszyn i urządzeń
  • Zarządzania i inżynierii bezpieczeństwa
  • Inżynierii wiedzy i systemów ekspertowych
  • Environmental management in production engineering
  • Wibroakustyki maszyn i urządzeń
  • Zarządzania dokumentacją techniczną

Zajęcia w ramach specjalności ZJŚBwIP prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriach.

 

W trakcie studiów na specjalności ZJŚBwIP planowane są wyjazdy studyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych będących liderami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz organizacji pracy  związanych z takimi koncepcjami, jak Przemysł 4.0, Inteligentne miasto, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Biogospodarka oraz Gospodarka zrównoważonego rozwoju. Organizowane są także spotkania z przedstawicielami tych przedsiębiorstw w celu zapoznania się z najnowszymi koncepcjami i trendami w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami z jakich korzystają nowoczesne przedsiębiorstwa. Spotkania te są także dobrą okazją do rozmów na temat możliwości zatrudnienia oraz współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dotyczy to w szczególności realizacji praktyk zawodowych oraz projektów inżynierskich.

 

 

W ramach studiów na specjalności ZJŚBwIP istnieje ponadto możliwość poszerzenia wiedzy oraz realizacji własnych pomysłów naukowych, organizacyjnych, artystycznych i innych w kole Naukowym FanTech, działającym przy Katedrze Inżynierii Produkcji, która opiekuje się kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu.

 

  

 

  A CO PO STUDIACH?

W ramach specjalności ZJŚBwIP absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wykwalifikowanych specjalistów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

 

 

Absolwenci specjalności ZJŚBwIP będą przygotowani między innymi do pracy w:

Absolwenci specjalności ZJBwIP mogą znaleźć pracę na wielu stanowiskach, a zwłaszcza jako:

 • kierownicy jakości, kierownicy ochrony środowiska, kierownicy BHP
 • kierownicy i pełnomocnicy zintegrowanego systemu zarządzania
 • pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i BHP
 • audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni
 • specjaliści w laboratoriach przemysłowych w zakresie kontroli jakości
 • specjaliści, konsultanci, inspektorzy ds. ochrony środowiska i BHP

 

 

   DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA SPECJALNOŚCI ZJŚBwIP? 

 • Absolwenci łączący unikalną wiedzę i umiejętności integrujące obszar zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mają zagwarantowaną konkurencyjną pozycję na rynku pracy
 • Absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą, a także mają ciekawą i dobrze płatną pracę
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe poszukują i będą poszukiwać specjalistów i menedżerów w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

 

 

Aktualizacja: 23.04.2020 (KM; JB)

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ZJSiBwIP