KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Katedry 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |    

  SPECJALNOŚĆ
  ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI              

 KIERUNEK STUDIÓW:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI w ZABRZU
 POZIOM STUDIÓW:  STUDIA I STOPNIA
 PROFIL STUDIÓW:  OGÓLNOAKADEMICKI
 FORMA STUDIÓW:  STACJONARNE

 

Wzrost wariantowości wytwarzanego asortymentu produktów zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania możliwości zwiększenia elastyczności procesu produkcji oraz intensywnego rozwijania więzi kooperacyjnych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście takich współczesnych koncepcji, jak Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0) czy Inteligentna Fabryka (ang. Smart Factory). Rozwój przedsiębiorstw zorientowany został na automatyzację produkcji, integrację systemów informatycznych, kompleksową poprawę jakości i produktywności oraz efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego. Jednocześnie stale wzrasta znaczenie zawodów związanych
z planowaniem, realizacją oraz zarządzaniem produkcją i utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, co wiąże się z dużym popytem na rynku pracy na menedżerów i specjalistów w tej dziedzinie. Przewiduje się, że przedsiębiorstwa będą coraz częściej poszukiwały pracowników potrafiących integrować unikalną wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnego podejścia do planowania i realizacji procesu produkcyjnego z uwzględnieniem aspektów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych.
 

Specjalność ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI (ZSP) została utworzona w celu przekazania studentom najbardziej aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji w omawianym obszarze. Studia na specjalności ZSP stanowią profesjonalne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania problemów inżynierskich, a przede wszystkim pracy zawodowej w zakresie szeroko rozumianej organizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Osobom ambitnym planującym rozwój naukowy stwarza ponadto możliwości wszechstronnej edukacji połączonej z pracy badawczą i wdrożeniami praktycznymi.

 

   CO WIE I POTRAFI ABSOLWENT SPECJALNOŚCI ZSP?

Specjalność ZSP polecamy studentom, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych dostosowujących się do wymagań Przemysłu 4.0. Specjalność kładzie nacisk na przekazanie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie organizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych, zarządzania zasobami, optymalizacji kosztów produkcji i utrzymania ruchu, a także zastosowaniem narzędzi informatycznych w działalności przedsiębiorstwa. Oprócz wiedzy technicznej studenci nabywają również niezbędną kompleksową wiedzę i umiejętności dotyczące organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych
i prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, co stanowi istotną zaletę w stosunku do innych kierunków inżynierskich. Absolwent specjalności ZSP charakteryzuje się rozumieniem mechanizmów funkcjonowania procesów wytwórczych zachodzących w przedsiębiorstwach, a także jest przygotowany do podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bardzo istotną zaletą tych studiów jest w związku z tym wszechstronne wykształcenie, które gwarantuje niezbędne przygotowanie do kierowania i do pracy w interdyscyplinarnych zespołach w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, laboratoriach przemysłowych czy biurach doradczych i projektowych. W trakcie studiów przekazywana jest ogólna wiedza inżynierska i menedżerska, a także specjalistyczna wiedza z nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych wraz z praktycznymi umiejętnościami w tym obszarze.

 

Absolwent specjalności ZSP zdobywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Ogólnej wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej w obszarach:
  •  Informatyki i technologii informacyjnych oraz technologii internetowych
  • Podstaw baz danych  
  • Podstaw zarządzania i zarządzania przedsiębiorstwem
  • Wprowadzenia do techniki i podstaw inżynierii produkcji
  • Mechaniki technicznej
  • Materiałoznawstwa
  • Grafiki inżynierskiej i komputerowego wspomagania prac inżynierskich
  • Podstaw metrologii
  • Podstaw maszynoznawstwa
  • Systemów GIS w środowisku przemysłowym
  • Procesów i technik produkcyjnych i zarządzania produkcją i usługami
  • Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych i elastycznych systemów produkcyjnych  
  • Eksploatacji systemów technicznych
  • Podstaw projektowania inżynierskiego
  • Logistyki w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Specjalistycznej wiedzy z nauk społecznych w obszarach:
  • Psychologii społecznej i socjologii organizacji
  • Etyki w biznesie
  • Makroekonomii i mikroekonomii
  • Zarządzania kapitałem ludzkim
  • Prawa gospodarczego i ochrony własności intelektualnej
  • Rachunkowości i rachunku kosztów dla inżynierów
  • Podstaw finansów
  • Marketingu
 •   Specjalistycznej wiedzy z nauk inżynieryjno-technicznych w obszarach:
  • Ekologii zasobów naturalnych i ochrony środowiska
  • Corporate environmental management
  • Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Zarządzania bezpieczeństwem
  • Maszyn i urządzeń technologicznych
  • Elastycznych systemów produkcyjnych
  • Projektowania procesów technologicznych
  • Diagnozowania i monitorowania systemów technicznych
  • Metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach inżynierskich

Zajęcia w ramach specjalności ZJŚBwIP prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriach.

 • Laboratoria modelowania, symulacji numerycznych oraz grafiki inżynierskiej

 • Laboratoria badania hałasu, ergonomii, inżynierii materiałowej i mechaniczne          

 • Drony, drukarki 3D, wirtualna i poszerzona rzeczywistość oraz wiele innych     

 

W trakcie studiów na specjalności ZSP planowane są wyjazdy studyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych będących liderami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz organizacji pracy  związanych z takimi koncepcjami, jak Przemysł 4.0, Internet Rzeczy czy Inteligentna Fabryka. Organizowane są także spotkania z przedstawicielami tych przedsiębiorstw w celu zapoznania się z najnowszymi koncepcjami i trendami w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami z jakich korzystają nowoczesne przedsiębiorstwa. Spotkania te są także dobrą okazją do rozmów na temat możliwości zatrudnienia oraz współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Dotyczy to w szczególności realizacji praktyk zawodowych oraz projektów inżynierskich.

 

 

W ramach studiów na specjalności ZSP istnieje również możliwość poszerzenia wiedzy oraz realizacji własnych pomysłów naukowych, organizacyjnych, artystycznych i innych w kole Naukowym FanTech, działającym przy Katedrze Inżynierii Produkcji, która opiekuje się kierunkiem Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zabrzu. 

 

 

   A CO PO STUDIACH?

 

W ramach specjalności ZSP absolwenci przygotowywani są do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wykwalifikowanych specjalistów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

 

 

Absolwenci specjalności ZSP będą gotowi do podejmowania wyzwań i realizacji innowacyjnych inicjatyw w nowoczesnych podmiotach przemysłowych w aspekcie takich koncepcji, jak: Przemysł 4.0, Internet Rzeczy czy Inteligentna Fabryka. W związku z tym będą przygotowani między innymi do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • przedsiębiorstwach usługowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • laboratoriach przemysłowych
 • biurach doradczych
 • biurach projektowych

Absolwenci specjalności ZSP mogą znaleźć pracę na wielu stanowiskach, a zwłaszcza jako:

 • kierownicy i specjaliści do spraw produkcji
 • kierownicy i specjaliści do spraw utrzymania ruchu
 • specjaliści i konsultanci w zakresie zintegrowanych komputerowo systemów zarządzania
 • audytorzy wewnętrzni
 • specjaliści w laboratoriach przemysłowych

 

   DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA SPECJALNOCI ZSP?

 • Absolwenci łączący unikalną wiedzę i umiejętności integrujące zagadnienia techniczne, organizacyjne, ekonomiczne i społeczne dotyczące poszczególnych etapów cyklu procesu produkcyjnego mają zagwarantowaną konkurencyjną pozycję na rynku pracy,
 • Absolwenci skutecznie łączący kompetencje inżynierskie  i menedżerskie są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i zagranicą, a także mają ciekawą i dobrze płatną pracę,
 • Przedsiębiorstwa poszukują i będą poszukiwać specjalistów i menedżerów w zakresie kompleksowego planowania, realizacji i zarządzania produkcją oraz utrzymania ruchu.

          

   

   

   

   

   

   

  Aktualizacja: 28.04.2020 (KM) 

   

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ZSP