Specjalizacje koordynowane przez Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania na kierunku ZARZĄDZANIE

Specjalności na studiach pierwszego stopnia:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem - Audytor biznesowy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem - Analityk rynków przemysłowych i usług

Na studiach drugiego stopnia Instytut Zarządzania i Administracji prowadzi specjalność Zarządzanie Projektami i Innowacjami - ZPiI - kierunek Zarządzanie

Zarządzanie Projektami i Innowacjami

Koordynatotor: JM Rektor Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Studenci specjalności otrzymują wiedzę związaną z wdrażaniem innowacji w gospodarce opartej na wiedzy. Wspóczesne innowacje wdraża się w życie poprzez kompleksowo zarządzane projekty. Zarówno w sektorze biznesu, sektorze publicznym jak i sektorze niekomercyjnym znajomość zasad, metod i narzędzi zarządzania projektami jest niezbędna dla efektywnego wdrażania innowacji. Dlatego nacisk dydaktyczny tej specjalności jest położony na bardzo szeroką problematykę zarządzania projektami, obejmującą fazy generowania pomysłów i inwentykę, analizy przedwdrożeniowe, studium wykonalności, bieżące zarządzanie projektem od strony organizacyjnej i finansowej a także ewaluację projektu. Zagadnienia te rozwijane są w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, kierowanym przez Prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA - J.M. Rektora Politechniki Śląskiej.
Drugim, bardzo istotnym, nurtem specjalności ZPiI jest zarządzanie innowacjami. Kompetentne zarządzanie innowacjami jest w nowoczesnej gospodarce najlepszym źródłem przewagi konkurencyjnej. Studenci otrzymują więc wiedzę z zakresu strategii innowacyjnych w organizacji i regionie. Wśród najefektywniejszych modeli wdrażania innowacji plasują się modele sieciowe oparte o synergię kompetencji uczestników procesu innowacyjnego. Praktycznym wyrazem takich zachowań innowacyjnych są tworzone klastry i innowacyjne sieci współpracy, w których mechanizmy współpracy opierają się na: zarządzaniu wiedzą, strukturze i zaufaniu. Aspekty te są analizowane na zajęciach z przedmiotu Zachowania innowacyjne przedsiębiorstwa i regionu. Poza tym studenci mają możliwość poznania specyfiki zróżnicowanych instrumentów wspierających innowacje, będących elementami Regionalnego Systemu Innowacji (RSI): centrów transferu technologii, parków naukowych i technologicznych, centrów zaawansowanych technologii i innych organizacji. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z przedmiotu Polityka proinnowacyjna państwa i UE, gdzie przedstawiane są zagadnienia polityki na szczeblu europejskim (strategia lizbońska), narodowym i regionalnym. Studenci specjalności znajdą zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach różnych sektorów, agencjach rządowych realizujących projekty europejskie, instytucjach otoczenia biznesu wspierających transfer technologii, mogą również tworzyć własne przedsiębiorstwa lub podejmować rozwój naukowy na studiach doktoranckich.
 
 
Specjalizacje koordynowane przez Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania na kierunku ADMINISTRACJA
 
Na kierunku Administracja koordynowane są następujące specjalności na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych:
- Administracja Publiczna
- Samorząd Terytorialny

Ostatnia aktualizacja: 8.05.2015
Krzysztof Skowron

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
specjalizacje