Specjalizacje prowadzone przez Katedrę Podstaw Zarządzania i Marketingu

Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu prowadzi specjalność Zarządzanie Projektami i Innowacjami - ZPiI na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie - specjalność jest prowadzona wspólnie z Instytutem Zarządzania i Administracji.

Zarządzanie Projektami i Innowacjami

Koordynatotor: JM Rektor Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Studenci specjalności otrzymują wiedzę związaną z wdrażaniem innowacji w gospodarce opartej na wiedzy. Wspóczesne innowacje wdraża się w życie poprzez kompleksowo zarządzane projekty. Zarówno w sektorze biznesu, sektorze publicznym jak i sektorze niekomercyjnym znajomość zasad, metod i narzędzi zarządzania projektami jest niezbędna dla efektywnego wdrażania innowacji. Dlatego nacisk dydaktyczny tej specjalności jest położony na bardzo szeroką problematykę zarządzania projektami, obejmującą fazy generowania pomysłów i inwentykę, analizy przedwdrożeniowe, studium wykonalności, bieżące zarządzanie projektem od strony organizacyjnej i finansowej a także ewaluację projektu. Zagadnienia te rozwijane są w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, kierowanym przez Prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA - J.M. Rektora Politechniki Śląskiej.
Drugim, bardzo istotnym, nurtem specjalności ZPiI jest zarządzanie innowacjami. Kompetentne zarządzanie innowacjami jest w nowoczesnej gospodarce najlepszym źródłem przewagi konkurencyjnej. Studenci otrzymują więc wiedzę z zakresu strategii innowacyjnych w organizacji i regionie. Wśród najefektywniejszych modeli wdrażania innowacji plasują się modele sieciowe oparte o synergię kompetencji uczestników procesu innowacyjnego. Praktycznym wyrazem takich zachowań innowacyjnych są tworzone klastry i innowacyjne sieci współpracy, w których mechanizmy współpracy opierają się na: zarządzaniu wiedzą, strukturze i zaufaniu. Aspekty te są analizowane na zajęciach z przedmiotu Zachowania innowacyjne przedsiębiorstwa i regionu. Poza tym studenci mają możliwość poznania specyfiki zróżnicowanych instrumentów wspierających innowacje, będących elementami Regionalnego Systemu Innowacji (RSI): centrów transferu technologii, parków naukowych i technologicznych, centrów zaawansowanych technologii i innych organizacji. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z przedmiotu Polityka proinnowacyjna państwa i UE, gdzie przedstawiane są zagadnienia polityki na szczeblu europejskim (strategia lizbońska), narodowym i regionalnym. Studenci specjalności znajdą zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach różnych sektorów, agencjach rządowych realizujących projekty europejskie, instytucjach otoczenia biznesu wspierających transfer technologii, mogą również tworzyć własne przedsiębiorstwa lub podejmować rozwój naukowy na studiach doktoranckich.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
specjalizacje