System punktów kredytowychZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGOW ELASTYCZNYM SYSTEMIE STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ


WSTĘP

 1. W tradycyjnym systemie kształcenia na wyższej uczelni zaliczenie semestru lub roku studiów polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem zaś uzyskanie określonego rodzaju dyplomu wymaga ponadto złożenia i obrony pracy dyplomowej. W systemie punktowym, student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadających na kolejne okresy rozliczeniowe (semestry, lata i etapy studiów) oraz złożenia i obrony pracy dyplomowej.
 2. Podstawową cechą tego systemu jest przyjęcie zasady, zgodnie z którą uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu, a nie ma nic wspólnego z otrzymaną oceną. Oznacza to, że punkty te przyznawane są studentowi jedynie wtedy, gdy uzyska ocenę pozytywną z danego przedmiotu, nie ma tu natomiast żadnego znaczenia, jaka jest to ocena.
 3. System punktowy polega na przyporządkowaniu każdemu przedmiotowi określonej liczby punktów, liczby która odzwierciedla znaczenie przedmiotu i nakład pracy jaki jest wymagany do zaliczenia roku.
 4. Należy podkreślić, że nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego, jak też jego pracę własną na uczelni i w domu. Zatem punkty odnoszą się do wkładu pracy studenta. Zdobywanie punktów stanowi mechanizm dokumentowania postępów studenta, natomiast nie wiąże się z systemem oceniania w ujęciu tradycyjnym, który istnieje niezależnie od systemu punktowego i jest miarą w jakim stopniu student opanował określoną wiedzę.

USTALENIA PODSTAWOWE

 1. Zasady systemu punktowego są wspólne dla wszystkich rodzajów studiów dziennych.
 2. System punktowy odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer System).
 3. Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego nominalnego semestru studiów wynosi 30.
 4. Liczba punktów odzwierciedla znaczenie przedmiotu i nakład pracy studenta wymagany do zaliczenia danego przedmiotu. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych na uczelni oraz jego pracę własną.
 5. Punkty są przyporządkowane wszystkim przedmiotom występującym w programie studiów, które podlegają ocenie. Uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z otrzymaną oceną.
 6. Punkty są przyporządkowane w zasadzie całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć, takim jak np. wykład, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne lub projektowe. Przyporządkowanie punktów części przedmiotu dokonywane jest wówczas, gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr lub stanowi odrębną jednostkę dydaktyczną.
 7. Liczba przyporządkowanych punktów przedmiotowi jest liczbą całkowitą.
 8. Warunkiem rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy (rok akademicki lub semestr roku akademickiego) jest uzyskanie wymaganej liczby punktów oraz spełnienie wymagań programowych, co oznacza, że w systemie punktowym nie istnieje pojęcie rejestracji warunkowej a zastępuje ją rejestracja ze zmniejszoną, ale określoną dla danego etapu studiów, liczbą punktów. Rada Wydziału może wprowadzić „punkty kontrolne” (np. po 4 i 8 semestrach) oceny postępów studentów.
 9. Rada Wydziału może wyróżnić przedmioty, których studiowanie przez studenta uwarunkowane jest zaliczeniem odpowiednich przedmiotów poprzedzających.
 10. Warunkiem uzyskania dyplomu jest spełnienie wymagań programowych oraz zdobycie liczby punktów wynikającej z nominalnego czasu trwania studiów (liczbie semestrów pomnożonej przez 30).
 11. Ocenę średnią z przebiegu studiów wyznacza się jako średnią ważoną określoną wzorem zamieszczonym poniżej
 12. Wskazane jest ujednolicenie w mierze punktowej standardów nauczania zawartych w minimach programowych a zwłaszcza przedmiotów podstawowych.
 13. Zaleca się, aby liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom podstawowymi kierunkowym wynosiła co najmniej 3.
 14. Należy określić warunki odbywania części studiów poza macierzystym wydziałem wraz z zasadami transferu punktów.

                                                                         Σ (ocena x punkty)
                                                 ocena średnia = --------------------------
                                                                         Σ punktyZASADY SYSTEMU PUNKTOWEGO OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
 2. Rejestracja na kolejny okres rozliczeniowy wymaga:

  • uzyskania minimum 24 punktów,
  • zdania wszystkich egzaminów wynikających z planu studiów bieżącego semestru
  • zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych na danym kierunku studiów z opóźnieniem nie większym niż jeden rok w stosunku do planów studiów.

 3. Oceny postępów studentów dokonuje się po semestrze czwartym (student winien wykazać się wszystkimi zaliczeniami i egzaminami obowiązującymi na pierwszym roku studiów) oraz po semestrze ósmym (student winien wykazać się wszystkimi zaliczeniami i egzaminami obowiązującymi na trzech pierwszych latach studiów).
 4. Warunki odbywania studiów poza wydziałem macierzystym oraz związany z tym transfer punktów będzie ustalony przez Dziekana indywidualnie dla poszczególnych studentów. 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System punktów kredytowych