Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

 

Każdy nauczyciel akademicki, doktorant lub osoba zatrudniona na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na wydziale transportu zobowiązana jest przestrzegać procedury uczelnianej PU-7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne. Zgodnie z procedurą każdy prowadzący przedmiot jest odpowiedzialny m.in. za:

a) opracowanie treści kształcenia zgodnie z programem studiów,

b) opracowanie karty przedmiotu,

c) ustalenie harmonogramu i zasad prowadzenia przedmiotu, sposobu kontroli wyników, spisu literatury, zasad BHP obowiązujących podczas zajęć laboratoryjnych oraz warunków uzyskania oceny końcowej,

d) podanie informacji o przedmiocie, o której mowa w pkt c), do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, a także opublikowanie ich na tablicy ogłoszeń lub na odpowiedniej stronie internetowej,

e) prowadzenie katalogu ocen końcowych i nadzór nad prowadzeniem katalogów ocen cząstkowych zawierających uzyskane efekty kształcenia,

f) wpisywanie ocen końcowych do systemu EKOS i indeksów,

g) przekazanie protokołów ocen końcowych do dziekanatu.

 

Do obowiązków osób prowadzących daną formę zajęć (laboratoria, seminaria, projekty, ćwiczenia) należy:

a) opracowanie i terminowe wydanie studentom materiałów niezbędnych do odbycia tej formy zajęć (tematy ćwiczeń tablicowych/laboratoryjnych, projektów, seminariów, instrukcji i materiałów pomocniczych),

b) podanie studentom na pierwszych zajęciach programu zajęć (zgodnego z kartą przedmiotu), warunków zaliczenia prowadzonej przez siebie formy zajęć oraz spisu literatury, a także przeprowadzenie szkolenia BHP na zajęciach laboratoryjnych, potwierdzonego oświadczeniem,

c) ustalenie i podanie do wiadomości studentom godzin konsultacji – osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

d) prowadzenie katalogu ocen cząstkowych zawierającego potwierdzenie uzyskanych efektów kształcenia oraz przekazywanie go prowadzącemu przedmiot po zakończeniu zajęć,

e) dbałość o stan przygotowania i warunki prowadzenia zajęć zgodnie z instrukcją jednostki organizacyjnej (sale i pracownie dydaktyczne, stanowiska, sprzęt badawczo-pomiarowy, próbki, preparaty, stan bezpieczeństwa itp.).

f) Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są zobowiązane do punktualnego ich rozpoczynania i kończenia.

 

Na podstawie zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 85/12/13 z dnia 23 września 2013 roku, zgodnie z § 4 punkt 3, nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot odpowiedzialny jest za wpisanie oceny do systemu w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia, nie później jednak niż od ustalonego przez Rektora dnia blokady systemu w danym semestrze. System EKOS zamykany jest wraz z końcem semestru i tylko w uzasadnionych wypadkach może zostać przywrócony.

 

Na podstawie zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 85/12/13 z dnia 23 września 2013 roku, zgodnie z § 4 punkt 6, nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot jest zobowiązany podpisać końcową papierową wersję protokołów w terminie do 14 dni od daty zakończenia semestru i dostarczyć podpisane protokoły do dziekanatu.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ObowiązkiProwadzących