Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Dokumentacja Systemu określa  sformalizowane rozwiązania organizacyjne.

 

I. Poziom uczelni - obowiązuje wszystkich pracowników i studentów uczelni:

 

Uczelniana Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

II. Poziom wydziału – obowiązuje tylko pracowników i studentów Wydziału Transportu:

 

1. Wydziałowa księga jakości kształcenia

2. Procedury:

- P-Rt-1 Praktyki studenckie

- P-Rt-2 Proces dyplomowania studia I stopnia

- P-Rt-3 Proces dyplomowania studia II stopnia

- P-Rt-4 Rozpatrywanie podań i odwołań do dziekana

- P-Rt-5 Wybór specjalności dla studiów I stopnia

3. Instrukcja:

- I-Rt-1 Zastępstwa i odrabianie zajęć dydaktycznych

 

Dokumenty niezbędne podczas zaliczenia efektów kształcenia

 

Na Wydziale Transportu obowiązuje uczelniana procedura PU-11 Ocena i monitorowanie efektów kształcenia. Zgodnie z tą procedurą każdy prowadzący zajęcia zobowiązany jest do realizacji  zajęć w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia. Dodatkowo każdy prowadzący jest zobowiązany do indywidualnej weryfikacji efektów kształcenia , zgodnie z metodami sprawdzenia efektu kształcenia zawartymi w karcie przedmiotu.

 

Dokumenty do wykorzystania w zaliczaniu efektów kształcenia: 

– pokrycie przedmiotowych efektów kształcenia – uznanie oceny (docpdf)

– katalog z protokołami zaliczenia przedmiotu dla prowadzących zajęcia (xls  

 1. strona tytułowa katalogu (xls)

 2. katalog dla prowadzącego zajęcia (xls)

 3. protokół zaliczenia pisemnego (xls)

 4. protokół zaliczenia ustnego (xls)

 5. protokół egzaminu ustnego (xls)

 6. protokół egzaminu pisemnego (xls)

 7. protokół zaliczenia laboratorium (xls)

 8. protokół zaliczenia seminarium (xls)

 9. protokół zaliczenia projektu (xls)

10. protokół zaliczenia ćwiczeń (xls)

11. zaliczone efekty kształcenia (xls)

 

Każdy pracownik powinien się zapoznać z obowiązującą dokumentacją  i stosować się do zapisanych w niej wymogów i zaleceń, w tym stosować obowiązujące formularze w pracy dydaktycznej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zaliczanie efektów kształcenia - dokumenty