Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów


Nazwa projektu: Elektromobilność na czesko-polskim pograniczu / Elektromobilita v česko-polském příhraničí

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001585
Termin realizacji projektu: 1.07.2018–30.06.2019

Koordynator projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET
Kierownik projektu: Ing. Simona Jursová, Ph.D.

Partner projektu: Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Kierownik partnera projektu: dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Czechy – Polska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów 2014–2020 w Euroregionie Silesia.
Typ projektu: mikroprojekt typu C

Cel projektu: Projekt dotyczy rozwoju elektromobilności na czesko-polskim pograniczu oraz  warunków wykorzystania pojazdów elektrycznych na terytorium czeskim i polskim w Euroregionie Silesia, Śląsk Cieszyński, Pradziad i Beskidy. Międzynarodowy zespół składa się z pracowników naukowo-badawczych z Centrum ENET Wyższej Szkoły Bańskiej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie oraz Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Wykonawcy projektu skupiają się na działalności naukowo-badawczej w dziedzinie elektromobilności, która obejmuje monitorowanie różnych aspektów z tym związanych po każdej stronie granicy i możliwości rozwoju na wyznaczonym obszarze. Rezultaty prac oraz analiz porównawczych zostaną przedstawione w renomowanych czasopismach specjalistycznych. Ponadto czesko-polski zespół przygotuje dwudniowe seminarium czesko-polskie E-Mobility Days, które będzie okazją do spotkań ekspertów z zakresu elektromobilności z przedstawicielami firm, jednostek publicznych i samorządowych. Czescy i polscy eksperci wezmą udział w seminarium, na którym wygłoszą wykłady i rozpoczną dyskusje na temat rozwoju elektromobilności w obszarach przygranicznych. Rezultaty projektu przyczynią się do podniesienia świadomości w zakresie rozwoju elektromobilności w czterech mikroregionach czesko-polskiego pogranicza. Wykonane będą analizy warunków korzystania z samochodów elektrycznych na danych obszarach i zostanie przeprowadzona dyskusja mająca na celu poprawę dostępu do ich aktywnego włączenia do wspólnego życia na czesko-polskim pograniczu. Projekt będzie miał wpływ na zwiększenie poziomu współpracy między jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i społecznością w regionie przygranicznym poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Elektromobilność na czesko-polskim pograniczu/Elektromobilita v česko-polském příhraničí