Nazwa projektu
Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhraničí / Współpraca naukowo-badawcza na rzecz rozwoju transportu ekologicznego na czesko-polskim pograniczu


Numer rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002137


Termin realizacji projektu 2.01.2020–31.12.2020

Główny cel
Projekt koncentruje się na współpracy naukowo-badawczej, budowaniu sieci współpracy i przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu ekologicznego na obszarze przygranicznym CZ-PL. Czesko-polski zespół prowadzi prace naukowo-badawcze związane z analizami możliwości wykorzystania alternatywnych paliw w transporcie w Euroregionie Silesia, Śląsk Cieszyński, Pradziad i Beskidy. Jest to kontynuacja projektu dotyczącego elektromobilności na danym obszarze i rozszerza tę kwestię na inne paliwa alternatywne stosowane w transporcie, w tym wodór.

Kluczowe działania
1. Zarządzanie projektem
2. Promocja projektu
3. Spotkania robocze zespołu CZ-PL
4. Publikacja artykułu
5. Wykłady dla studentów
6. CZ-PL ECO-MOBILITY DAYs

Partnerzy projektu
Wnioskodawca / Partner Wiodący: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET
Partner projektu PL: Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Wydatki na projekt
Całkowite wydatki projektu 11 438,40 euro
Wartość współfinansowania z EFRR: 9722,64 euro

Tytuł dotacji
INTERREG V-A Czechy - Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014–2020 w Euroregionie Silesia

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Współpraca naukowo-badawcza na rzecz rozwoju transportu ekologicznego na czesko-polskim pograniczu