Studia

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej prowadzi studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na poziomie inżynierskim i magisterskim. Obecnie w ofercie wydziału są studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.

Studia na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej są prowadzone na kierunku transport (profil ogólnoakademicki) oraz kierunku transport kolejowy (profil praktyczny).

Kierunek studiów: transport

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (teraz w trybie niestacjonarnym również 7 semestrów), dają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia i uzyskać tytuł magistra. W stacjonarnym trybie kształcenia studia II stopnia trwają 3 semestry (teraz w trybie niestacjonarnym również 3 semestry), więc łączny czas nauki jest taki sam, jak poprzednio w przypadku jednolitych studiów magisterskich (10 semestrów).

W ramach kierunku transport studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • transport i spedycja drogowa (na studiach II stopnia)
 • eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych (na studiach II stopnia)
 • eksploatacja pojazdów samochodowych
 • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • transport przemysłowy
 • logistyka transportu
 • infrastruktura i ruch kolejowy
 • eksploatacja pojazdów szynowych
 • inżynieria ruchu
 • nawigacja powietrzna (na studiach stacjonarnych)
 • mechanika i eksploatacja lotnicza (na studiach stacjonarnych)
 • systemy informatyczne transportu (na studiach II stopnia)
 • sterowanie ruchem kolejowym (na studiach II stopnia)
 • technologie transportowe (na studiach II stopnia)
 • systemy informatyczne dla kolei (na studiach II stopnia).

Do otwarcia studiów na danej specjalności jest konieczne skompletowanie grupy o wielkości zarządzonej przez rektora. Na studiach I stopnia podział na specjalności następuje po 4. semestrze. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje dziekan.

Studia prowadzone są na dwóch poziomach:

 • Studia I stopnia mogą podjąć absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mają prawo do podjęcia studiów II stopnia.
 • Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich), dają tytuł magistra i uprawniają do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Studia są prowadzone w dwóch trybach nauczania:

 • Na studiach stacjonarnych (dziennych) zajęcia programowe są prowadzone w dni robocze. Za studia stacjonarne nie pobiera się czesnego. W semestrze jest 15 tygodni zajęć programowych.
 • Zajęcia dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w weekendy. Studia niestacjonarne są płatne. Zajęcia są zgrupowane w 9 zjazdów w semestrze.

Studia są prowadzone wg systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System).

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2019/2020:

 

Tryb nauki Rodzaj studiów Liczba semestrów Odpłatność za semestr
stacjonarny (dzienny) I stopnia (inżynierskie) 7 0 zł
II stopnia (magisterskie) 3 0 zł
niestacjonarny (zaoczny)
I stopnia (inżynierskie) 7

1850 zł

II stopnia (magisterskie)
3 2150 zł

Kształcenie na poziomie magisterskim i zawodowym zostało pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA – obecnie Polska Komisja Akredytacyjna).

Efekty kształcenia dla kierunku transport są na stronach 297–303 dokumentu www.polsl.pl/Documents/EfektyKsztalcenia.pdf.

 

Kierunek studiów: transport kolejowy

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) trwają 7 semestrów.

W ramach kierunku transport kolejowy studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
 • projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

Odpłatność za semestr studiów niestacjonarnych I lub II stopnia – 1850 zł . 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia