Wybór specjalności

Począwszy od 1 października 2014 roku na Wydziale Transportu obowiązuje procedura Wybór specjalności dla studiów I stopnia. Zgodnie z tą procedurą limity przyjęć na specjalność ustala dziekan wydziału zgodnie z pismem okólnym rektora Politechniki Śląskiej w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich. Dziekan Wydziału ustala również kryteria przyjęć na specjalności zgodnie z Regulaminem studiów.

Specjalności wybierane są przed rozpoczęciem semestru V na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych. Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące wyboru specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia organizowane jest przez prodziekana ds. studenckich w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych semestru letniego danego roku akademickiego zgodnie z pismem okólnym rektora Politechniki Śląskiej w sprawie organizacji roku akademickiego.

W trakcie spotkania prodziekan ds. studenckich podaje możliwe do uruchomienia w danym roku akademickim specjalności wraz z limitami przyjęć. Przedstawia ponadto kryteria przyjęć na specjalności oraz harmonogram wyboru specjalności.

Po spotkaniu w terminie ustalonym w harmonogramie starostowie grup dziekańskich zobowiązani są odebrać w dziekanacie deklaracje wyboru specjalności (Deklaracja wyboru specjalności dla studiów I stopnia). W ustalonym w harmonogramie terminie student dokonuje wyboru specjalności poprzez podanie w deklaracji wyboru: specjalności preferowanej (głównej) oraz dwóch rezerwowych. W terminie zgodnym z harmonogramem starostowie grup dziekańskich zobowiązani są złożyć w dziekanacie wypełnione deklaracje wyboru specjalności.

W przypadku zgłoszenia się studentów w liczbie przekraczającej ustalony limit dziekan ustala listę przyjętych na daną specjalności na podstawie zasad podanych na spotkaniu informacyjno-organizacyjnym. Pozostałe osoby wpisywane są na wybrane specjalności rezerwowe. W przypadku niespełnienia przez studenta wymagań na wskazane w deklaracji wyboru specjalności zostaną mu zaproponowane do wyboru specjalności, na których są wolne miejsca.

W przypadku, gdy zbyt mała liczba studentów zapisze się na daną specjalność, specjalność nie jest uruchamiana, a osoby wpisywane są na wybrane specjalności rezerwowe. W przypadku niespełnienia przez studenta wymagań na wskazane w deklaracji wyboru specjalności zostaną mu zaproponowane do wyboru specjalności, na których są wolne miejsca.

Ostateczną decyzję o uruchomieniu specjalności oraz przyjęciu na daną specjalność podejmuje dziekan.

W ustalonym w harmonogramie terminie dziekan ogłasza listy uruchomionych specjalności.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wybór specjalności