Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

3 grudnia 2009
Stypendia badawcze oferowane przez UNESCO

UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

 


Stypendia badawcze oferowane przez UNESCO i Federację Rosyjską

UNESCO i Rząd Federacji Rosyjskiej wspólnie z Międzynarodowym Centrum Rozwoju Energii Odnawialnych w Moskwie, działając pod auspicjami UNESCO: (http://www.isedc.com/page_pid_102_lang_2.aspx) oferują 20 dwumiesięcznych stypendiów badawczych.

Kandydaci mają do wyboru cztery tematy:
- Energie a trwały rozwój,
- Ekologiczne zarządzanie źródłami energii,
- Energie odnawialne,
- Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem systemu energetycznego.

Informacje szczegółowe
Informacja w języku angielskim
Informacja w języku francuskim


Stypendia podoktoranckie finansowane wspólnie przez Izrael i UNESCO - oferta na rok akademicki 2009/2010

Stypendia odbywają się na wybranych uczelniach w Izraelu. Przeznaczone są dla naukowców z państw najmniej uprzemysłowionych (Least Developed Countries), w tym Polski.
Szczegółowa informacja znajduje się na stronie UNESCO:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=45335&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Stypendia L’Oreal UNESCO dla kobiet 

UNESCO informuje o stypendiach L’Oreal dla kobiet. Zgłoszeń należy dokonywać przed 30 czerwca 2009 r.
Informacja.


UNESCO - Konkurs o Międzynarodową Nagrodą Piśmienności 

UNESCO ogłosiło nową edycję konkursu o Międzynarodową Nagrodą Piśmienności. Kandydatury należy zgłaszać do 30 czerwca 2009 r.
Informacja.


Stypendium im. Michel Batisse'a w dziedzinie zarządzania rezerwatami biosfery - Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management

UNESCO zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium  w ramach programu MAB - http://www.unesco.org/mab/mabProg.shtml

Wnioski powinny być złożone do UNESCO do 30 września 2008 poprzez polski komitet Programu MAB/Polski Komitet ds. UNESCO - www.unesco.pl

Szczegółowa informacja o procedurze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

http://www.unesco.org/mab/bursaries/mb.shtml


UNESCO MAB Young Scientists Awards: helping young people help the planet

Informacja pod adresem:
http://www.unesco.org/mab/bursaries/mys.shtml

Zgłoszenia powinny być przekazane poprzez Narodowy Komitet "MAB":
http://www.unesco.pl/dzialalnosc/nauka/czlowiek-i-biosfera-mab.html


UNESCO/L’ORÉAL Co-Sponsored Fellowships for Young Women in Life Sciences
(aplikacje należy składać poprzez Polski Komitet ds. UNESCO, Pałac Kultury i Nauki, 7 piętro, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel.: (+4822) 620 33 55, 620 33 62, fax: (+4822) 624 24 96, e-mail: komitet@unesco.pl


Starting your career as a Young Professional at UNESCO


Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)  powstała 16 listopada 1945 roku wraz z podpisaniem Aktu Konstytucyjnego, który został ratyfikowany przez 20 państw i wszedł w życie 4 listopada 1946 roku. UNESCO jest organizacją międzyrządową i jedną z wyspecjalizowanych agend systemu Narodów Zjednoczonych, której członkami jest obecnie 190 państw (6 państw posiada status krajów stowarzyszonych). Organizacja ma na celu wspieranie idei pokoju i bezpieczeństwa przez pogłębianie międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki. Opierając się na idei solidarności i tolerancji, UNESCO dąży do promowania kultury pokoju na świecie i zapewnienia powszechnego respektowania podstawowych swobód i praw człowieka, jak też poszanowania reguł sprawiedliwości społecznej. Jednym z podstawowych celów Organizacji jest zatem aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Polska jest członkiem Organizacji od 6 listopada 1946 roku.

Głównym organem UNESCO jest Konferencja Generalna , w której uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Obradując co dwa lata, dokonuje ona wyboru Rady Wykonawczej , którą tworzą przedstawiciele 58 krajów członkowskich. W strukturze Organizacji ważną rolę pełni również Sekretariat, w skład którego wchodzi Dyrektor Generalny i podległe mu organy administracyjne . Ponadto, UNESCO dysponuje siecią Komisji Narodowych w krajach członkowskich i w krajach stowarzyszonych.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji koordynuje całość zadań wynikających z członkostwa Polski w UNESCO w zakresie związanym z zagadnieniami nauki, za pośrednictwem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO , który działa przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Za współpracę MNiI z UNESCO odpowiedzialny jest Departament Współpracy Międzynarodowej – kontakt:

Maria Klimkiewicz
Radca ministra
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-921 Warszawa  
tel. + 48 22 52 92 227
fax + 48 22 52 92 281

Polska posiada swe Stałe Przedstawicielstwo przy UNESCO, na którego czele stoi Pani Ambasador Maria Wodzyńska-Walicka
1, rue Miollis
75015 Paryż
Tel. 00 33 1 45 68 29 97
Fax.00 33 1 45 66 59 56

Działania UNESCO na polu nauki dotyczą zarówno nauk ścisłych, humanistycznych jak i nauk społecznych. Współpraca naukowa rozwija się poprzez międzynarodowe programy naukowe zorientowane na wymianę doświadczeń w dziedzinie nauk społecznych, programów hydrologicznych, oceanograficznych i geologicznych. Są to:

- Międzynarodowy Program Hydrologiczny – IHP – cele: działania na rzecz redukcji ryzyka, ciążącego na systemach wodnych, dokonywanie oceny dystrybucji zasobów wody pitnej w świecie i ich wykorzystania oraz poprawa zarządzania zasobami wody w strefach narażonych na ich brak;

- Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna - IOC – cel: analiza roli oceanu w zmianach klimatycznych w świecie, koordynacja programów oceanograficznych, w tym Światowego Systemu Obserwacji Oceanu (GOOS), działającego w ramach Światowej, Zintegrowanej Strategii Obserwacji (IGOS) zmierzającej do poprawy prognoz fenomenów naturalnych;

- Międzynarodowy Program Korelacji Geologicznej - IGCP – cel: działania na rzecz poprawy wiedzy o nauce o ziemi i jej wykorzystywania w zarządzaniu zasobami naturalnymi oraz stymulowanie międzynarodowej współpracy na rzecz trwałego rozwoju i obserwacji środowiska; odpowiedzialny za współpracę jest Polski Komitet Narodowy PICG

- Międzynarodowy Program Nauk Społecznych „Zarządzanie przemianami społecznymi” - MOST – cel: rozpowszechnianie wiedzy o transformacjach społecznych, dokonywanie badań i ekspertyz oraz działania na rzecz wzmocnienia potencjału naukowego, profesjonalnego i instytucjonalnego w dziedzinie nauk społecznych; priorytety MOST to społeczeństwo wielokulturowe i wieloetniczne, rozwój urbanistyczny oraz globalizacja i zarządzanie;

Prowadzony jest ponadto Międzynarodowy Program „Człowiek i Biosfera”– MAB , mający na celu promowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą. W jego ramach funkcjonują rezerwaty, tworzące Światową Sieć Rezerwatów Biosfery. Służą one ochronie różnorodności biologicznej i poprawie zdolności obserwowania zmian ekologicznych oraz podkreślanie znaczenia różnorodności ekologicznej i jej związków z różnorodnością kulturową. Instytucją odpowiedzialną za współpracę Polski z tym programem UNESCO jest Polski Komitet Narodowy UNESCO-MAB, działający przy PAN.

Istotną rolę w działalności UNESCO odgrywają również centra doskonałości, stanowiące międzynarodowe centra naukowe, prowadzące badania w różnych dziedzinach nauki. W Polsce istnieją następujące centra doskonałości UNESCO:

Ponadto, jako obserwator, Polska uczestniczy w pracach Międzyrządowego Komitetu Bioetyki UNESCO (IGBC ). Funkcjonuje on w oparciu o Statut Międzynarodowego Komitetu Bioetyki UNESCO (IBC) i obejmuje 36 państw członkowskich.

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Polski oddział firmy L'Oréal przy pomocy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO organizuje konkurs, którego celem jest pomoc młodym polskim badaczkom w realizacji prowadzonych przez nie prac w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych.

Laureatkom, wybieranym przez jury spośród kandydatek kończących prace doktorskie i habilitacyjne, firma L'Oréal Polska funduje roczne stypendia naukowe.

The Great-Man Made River International Water Prize for "Water Resources in Arid and Semi-Arid Areas" presented by UNESCO: call for nominations

The Libyan Arab Jamahiriya has proposed and sponsored the establishment of the Great-Man Made River International Water Prize for "Water Resources in Arid and Semi-Arid Areas" presented by UNESCO. The Director General of UNESCO, Mr Koïchiro Matsuura, therefore has the honour of inviting your government to submit nominations for this Prize. Kindly find attached the Circular Letter calling for nominations and the Statutes of the Prize.

 The deadline for submission of nomination forms is 31 July 2007.

The Prize will be awarded by the Director-General of UNESCO by November 10th, 2007 and comprises a certificate, a medal and a financial award.

The Prize recognizes the achievements of an individual, a group of individuals or a research institution having made fundamental and substantial contributions to the assessment, development, management and/or use of water resources in arid and semi-arid areas.

For more information on the Great-Man Made River International Water Prize or to place a nomination go to: http://www.unesco.org/water/ihp/prizes/great_man/

International Hydrological Programme (IHP)
UNESCO - Division of Water Sciences
Email : waterprize@unesco.org
Website: http://www.unesco.org/water/ihp/prizes/great_man/

* * *  

Prix international de l'eau  « Grand fleuve artificiel »  pour les ressources en eau dans les zones arides et semi-arides, décerné par l'UNESCO : appel à candidatures

La Jamahiriya arabe libyenne a établi et financé le Prix international de l'eau  « Grand fleuve artificiel »  pour les ressources en eau dans les zones arides et semi-arides, décerné par l'UNESCO. Le Directeur général de l'UNESCO, M. Koïchiro Matsuura, a  l'honneur d'inviter votre gouvernement à soumettre une candidature à ce prix. Veuillez trouver ci-joint la Lettre circulaire d'appel à candidature et les Statuts du Prix.

La date limite de dépôt de candidatures a été fixée au 31 juillet 2007.

Le prix sera remis par le directeur général de l'UNESCO le 10 novembre 2007. Le Prix comporte une médaille, un certificat et une allocation financière.

Le Prix est destiné à récompenser les travaux d'une personne, d'un groupe de personnes ou des instituts de recherche ayant apporté une contribution fondamentale et substantielle à l'évaluation, la mise en valeur, la gestion et/ou l'utilisation des ressources en eau dans les zones arides et semi-arides.

Pour plus de détails sur le Prix international de l'eau  « Grand fleuve artificiel »  pour les ressources en eau dans les zones arides et semi-arides, vous pouvez vous rendre : http://www.unesco.org/water/ihp/prizes/great_man/

Programme hydrologique international (PHI)
UNESCO - Division des sciences de l'eau
Email : waterprize@unesco.org
Website: http://www.unesco.org/water/ihp/prizes/great_man/

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2009 08:18, autor: Małgorzata Karkoszka-Janota
Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2009 08:19, wykonana przez: Małgorzata Karkoszka-Janota
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Wartość pola Tytuł.