Regulamin redakcyjno-wydawniczy czasopisma naukowego
The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics

1.

Czasopismo naukowe The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics jest wydawane raz lub dwa razy w roku przez Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.

2.

Tematyka czasopisma obejmuje szeroko pojęty zakres specjalności naukowych geometrii i grafiki inżynierskiej, w szczególności: miejsce geometrii we współczesnej nauce i technice; komputerowe rozwiązania klasycznych problemów geometrii; komputerowe wspomaganie badań naukowych w zakresie geometrii; wizualizacja przekształceń geometrycznych; geometryczne aspekty komputerowego wspomagania projektowania (CAD); wspomaganie komputerowe w dydaktyce geometrii i grafiki inżynierskiej; wyniki badań własnych dotyczących dydaktyki geometrii i grafiki inżynierskiej; zastosowania geometrii w technice; kształtowanie programów nauczania geometrii uwzględniających specyfikę kierunku studiów; środki i metody dydaktyczne sprzyjające kształceniu inżynierów.

3.

Za zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma odpowiadają pośrednio redaktorzy tematyczni i ostatecznie redaktor naczelny.

4.

Artykuły są nadsyłane do redakcji czasopisma w formie elektronicznej (pliki*.doc), według zaleceń w Wytycznych dla autorów zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_18/Instructions.pdf

5.

Nadesłana praca powinna być napisana w języku polskim lub angielskim. Praca w języku polskim, po zaakceptowaniu do publikacji, musi być przetłumaczona na język angielski i musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim. W wyjątkowym przypadku praca może być wydrukowana w dwu wersjach, w obu językach.

6.

W celu zapobieżenia przypadkom nierzetelności naukowej w postaci ghostwriting1 i guest autorship2 autorzy manuskryptów przedkładanych do druku są zobowiązani do przesłania do redakcji oświadczenia dotyczącego wkładu poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji.

7.

Warunkiem opublikowania artykułu jest jego jednoznacznie pozytywna ocena, wykonana przez dwóch niezależnych recenzentów, zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy ocenianej pracy. Recenzentów wskazuje redaktor naczelny spośród pracowników naukowych specjalizujących się w danej tematyce, zaproponowanych przez redaktorów tematycznych. Recenzje opracowywane są zgodnie z Procedurą recenzowania, na formularzach czasopisma.

8.

Zastosowania statystyki w dostarczonym manuskrypcie są sprawdzane przez redaktora statystycznego.

9.

Ostateczną decyzję, co do przyjęcia artykułu do druku, podejmuje redaktor naczelny.

10.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie redakcji podpisanego oświadczenia o posiadaniu przez autora/autorów pełni praw autorskich do tekstu, tabel oraz rysunków zawartych w nadesłanym artykule. https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM4/Biuletyn/Strony/STATEMENT-2015.pdf

11.

Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na wykorzystanie znajdujących się w zgłoszonym manuskrypcie rysunków lub innych materiałów chronionych prawem autorskim oraz do poniesienia związanych z tym kosztów, jak również powołania się na oryginalne źródło włączanego materiału.

12.

Redaktor naczelny może podjąć decyzję o zamieszczeniu nadesłanej do redakcji polemiki lub dyskusji dotyczącej wydrukowanych na łamach czasopisma artykułów. W czasopiśmie mogą być także zamieszczane recenzje książek, sprawozdania z konferencji, informacje z działalności PTGiGI.

13.

Wszystkie wydrukowane artykuły oraz ich streszczenia są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma (http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/biuletyny_ptgigi/biuletyny.aspx)

1 Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2 Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Opracował Piotr Dudzik