Zasady recenzowania

1.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opublikowanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w 2011 roku.

2.

Zastrzega się, iż wszystkie prace zgłoszone do publikacji w czasopiśmie The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics są oryginalne, czyli nie publikowane w innych czasopismach oraz zawierają wyniki oryginalnych badań naukowych. Wszystkie prace będą poddane recenzji oraz ocenie Rady Naukowej.

3.

Za zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma odpowiadają redaktorzy tematyczni. W przypadku, gdy artykuł jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań wynikających z Wytycznych dla autorów (w szczególności braku poszanowania praw autorskich), jest zwracany do autora.

4.

Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma redaktor naczelny dokonuje wyboru dwóch recenzentów, spośród pracowników naukowych specjalizujących się w danej tematyce, zaproponowanych przez redaktorów tematycznych. Recenzenci muszą gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, brak relacji osobistych i służbowych z autorami artykułu.

5.

Recenzowanie odbywa się w systemie single-blind peer review process. Recenzenci znają tożsamość autorów, ale autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.

6.

Recenzje są wykonywane na obowiązujących formularzach recenzji. Recenzent przekazuje, sporządzoną na formularzu przysłanym przez redakcję, podpisaną recenzję. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu manuskryptu do publikacji lub jego odrzucenia.

7.

Autorzy są informowani o wynikach recenzji, które otrzymują do wglądu po zatajeniu nazwiska recenzentów. Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzentów i niezwłocznie zwrócić poprawiony manuskrypt.

8.

W przypadku gdy artykuł wymaga wprowadzenia znaczących zmian, manuskrypt jest wysyłany do ponownej recenzji do tych samych recenzentów.

9.

Warunkiem zakwalifikowania manuskryptu do dalszego procesu wydawniczego jest uzyskanie jednoznacznie pozytywnych recenzji.

10.

W przypadkach spornych redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowego recenzenta.

11.

Na stronie internetowej zamieszcza się listę recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma w danym roku.

12.

Redakcja dopuszcza proces postpublication reviews, publikując nadesłane do redakcji polemiki lub dyskusje dotyczące wydrukowanych na łamach czasopisma artykułów wraz z wyjaśnieniami autorów lub odpowiedziami na uwagi krytyczne.


Opracował Piotr Dudzik