Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

CELE PROGRAMU

Cele główne, jakie stawia sobie Politechnika Śląska, wynikającymi ze strategii rozwoju Uczelni oraz z analizy SWOT, są:

cel 1

cel2

cel3

cel4

cel5

Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych oraz wdrażanie innowacji w celu poprawy warunków życia i zdrowia społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego.
Wspieranie rozwoju naukowego pracowników i doktorantów. Wzrost umiędzynarodowienia nauki i kształcenia.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na I i II poziomie kształcenia oraz w szkole doktorskiej, opartego o badania naukowe i innowacje.
Zwiększenie rozpoznawalności i pozycji Politechniki Śląskiej, budowanie prestiżu Uczelni w gronie world-class universities oraz wzrost pozycji w renomowanych rankingach międzynarodowych.

Cele szczegółowe

Cele służące zwiększeniu wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych, o dużym potencjale rozwoju, w których uczelnia planuje zintensyfikować działalność naukową. Załącznik 1

Cele służące wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych. Załącznik 2

Cele służące podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, a także potrzeby skutecznego konkurowania o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy, oraz zarządzania talentami. Załącznik 3

Cele służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców, w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Załącznik 4

Cele służące podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym. Załącznik 5

Inne szczegółowe cele służące podniesieniu międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Załącznik 6

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu