Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Program mentorski Politechniki Śląskiej  regulamin

REGULAMIN PROGRAMU MENTORSKIEGO
REALIZOWANEGO NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
Tekst ujednolicony na dzień 16 stycznia 2019 r.

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb uczestnictwa w Programie mentorskim realizowanym na Politechnice Śląskiej począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
 2. Organizatorem Programu jest Politechnika Śląska, a jego koordynatorem Dział Spraw Studenckich i Kształcenia (RD1).
 3. Celem Programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego oraz wspieranie rozwoju osobistego najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia I stopnia na Politechnice Śląskiej, przy pomocy i udziale pracowników Politechniki Śląskiej pełniących rolę mentorów.

Pojęcia
§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Program mentorski (inaczej „Program”) – autorski program Politechniki Śląskiej skierowany do najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, opierający się na stworzeniu indywidualnej relacji mentorskiej pomiędzy uczestnikiem a mentorem;
 2. koordynator programu – Dział Spraw Studenckich i Kształcenia (RD1) odpowiedzialny za bieżącą realizację Programu;
 3. mentor – nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej, który przeszedł odpowiednie szkolenie i został przypisany do tej roli;
 4. mentor z przemysłu – przedstawiciel kadry kierowniczej zatrudniony w jednym ze współpracujących z Politechniką Śląską przedsiębiorstw, który może pełnić rolę dodatkowego mentora dla uczestnika Programu po ukończeniu przez niego I roku studiów;
 5. uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Programie i która złożyła oświadczenie o udziale w Programie.

Realizacja programu
§ 3

 1. Realizacja Programu rozpocznie się po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych na studia I stopnia w danym roku akademickim i po zweryfikowaniu kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 4 ust. 1.
 2. Za proces weryfikacji kandydatów, o których mowa w ust. 1, odpowiada Dział Spraw Studenckich i Kształcenia. Nadzór nad organizacją oraz prawidłową realizacją Programu sprawuje prorektor ds. studenckich i kształcenia.
 3. Dziekan przygotowuje indywidualny program studiów dla każdego uczestnika oraz wskazuje mentora.
 4. Czas realizacji Programu dla każdego z uczestników przewidziany jest na okres pobierania nauki na studiach I stopnia, z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust. 2 i § 5 ust. 4.
 5. Każdy z uczestników jest objęty indywidualną opieką mentora oraz może studiować w ramach indywidualnego programu studiów.
 6. W ramach udziału w Programie uczestnicy mogą korzystać z dodatkowych form wsparcia obejmujących uczestnictwo w aktywnościach przygotowanych przez Uczelnię, mających na celu nabywanie przez studentów nowych kompetencji i rozwijanie ich potencjału naukowego.
 7. Po ukończeniu I roku studiów uczestnik może zostać objęty dodatkowym wsparciem mentora z przemysłu. Decyzję w tej sprawie podejmuje mentor w uzgodnieniu z Działem Spraw Studenckich i Kształcenia (RD1) i po wcześniejszym złożeniu przez studenta wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 6, będą przygotowywane przez mentora corocznie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczą, przez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz jego upublicznienie.

Warunki uczestnictwa
§ 4

 1. Program adresowany jest do dwóch grup odbiorców:
  1. studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów I stopnia otrzymali 100% punktów możliwych do zdobycia z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym (w tym laureatów olimpiad) bądź stanowili nie więcej niż 3% osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia,
  2. laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”.
 2. Studenci, których podstawą przyjęcia do Programu jest wynik egzaminu maturalnego, mogą zostać objęci Programem tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 3. Studenci, których podstawą przyjęcia do Programu jest status laureata I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, mogą przystąpić do Programu w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest coroczne złożenie oświadczenia przez studenta o uczestniczeniu w Programie w danym roku akademickim. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Uczestnik
§ 5

 1. Uczestnik bierze udział w Programie na zasadach dobrowolności.
 2. W celu nawiązania relacji mentorskiej uczestnik utworzy swój profil zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik ma prawo do:
  1. nieodpłatnego korzystania ze wszystkich form wsparcia zaproponowanych przez Uczelnię, o których mowa w § 3 ust. 7;
  2. ubiegania się o dodatkowe wsparcie mentora z przemysłu, zgodnie z § 3 ust. 8;
  3. uzyskania zaświadczenia o udziale w Programie;
  4. rezygnacji z udziału w Programie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do:
  1. bieżącego realizowania toku studiów;
  2. pozostawania w stałym kontakcie ze swoim mentorem oraz realizacji wspólnie określonych zadań;
  3. współpracy z koordynatorem Programu w zakresie wypełniania ankiet ewaluacyjnych oceniających proces mentorski oraz bieżącą realizację Programu.

Mentor
§ 6

 1. Mentorem może być nauczyciel akademicki, który przeszedł obowiązkowe szkolenie dla mentorów zorganizowane na Politechnice Śląskiej oraz którego dodatkowo charakteryzują: wysoka wiedza merytoryczna, zdolności dydaktyczne i wychowawcze, umiejętność przekazywania wiedzy oraz motywowania do pracy, a także umiejętność współpracy.
 2. Decyzję o włączeniu danego nauczyciela akademickiego do Programu mentorskiego podejmuje dziekan.
 3. O przypisaniu mentora do uczestnika decyduje dziekan na podstawie § 5 ust. 2 oraz rozmowy mentora z uczestnikiem.
 4. Mentor może także wspierać uczestnika w staraniach, które umożliwiają przystąpienie do programu „Diamentowy Grant”, oraz w ubieganiu się o dodatkowe formy wsparcia finansowego.
 5. Nauczyciel akademicki pełniący rolę mentora otrzymuje dodatek zadaniowy, a także może zaliczyć działania mentorskie do działalności dydaktycznej uwzględnionej w arkuszu oceny okresowej.
 6. Mentor w razie utrudnionego kontaktu z uczestnikiem i braku współpracy może wnioskować o rezygnację z udziału w Programie.

Mentor z przemysłu
§ 6

 1. Mentorem z przemysłu może być przedstawiciel kadry kierowniczej zatrudniony w jednym ze współpracujących z Politechniką Śląską przedsiębiorstw, którego dodatkowo charakteryzują: wysoka wiedza merytoryczna, umiejętność przekazywania wiedzy oraz motywowania do pracy, a także umiejętność współpracy.
 2. Decyzję o włączeniu danego przedsiębiorcy do Programu mentorskiego podejmuje mentor.
 3. O przypisaniu mentora do uczestnika decyduje dziekan na podstawie rozmowy z mentorem i uczestnikiem Programu.
 4. Mentor może także wspierać uczestnika w procesie podejmowania pierwszego zatrudnienia oraz ubiegania się o dodatkowe formy wsparcia finansowego.
 5. Przedsiębiorca pełniący rolę mentora z przemysłu podpisuje umowę z Politechniką Śląską w przedmiocie sprawowania opieki mentorskiej w ramach Programu.

Postanowienia końcowe
§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga rektor.

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  Deklaracja dostępności serwisu