Nasi Profesorowie

Z okazji zwykle „okrągłych” rocznic utworzenia naszej Politechniki ukazało się wiele publikacji, na poszczególnych Wydziałach wydano też opracowania zawierające ich historię w różnych ujęciach, ich spis podano w wykazie literatury. Dotychczas jednak nie ukazała się publikacja zawierająca wykaz kadry profesorskiej zatrudnionej lub czynnej na naszej uczelni, z podstawowymi choćby informacjami (czas i miejsce zatrudnienia, specjalność naukowa, główne funkcje i osiągnięcia), tę lukę staramy się wypełnić. Jest to zadanie niełatwe, gdyż przez ponad siedemdziesiąt lat istnienia naszej Politechniki są to już setki osób. Na dodatek były to różnorodne stanowiska i formy zatrudnienia (profesor: zwyczajny, nadzwyczajny, kontraktowy, p.o. profesor, zastępca profesora). Nie można przy tej okazji pominąć docentów względnie profesorów uczelnianych, którzy pełnili na Politechnice Śląskiej odpowiedzialne funkcje dziekanów, prorektorów, dyrektorów instytutów czy kierowników katedr. Z tego powodu, zwłaszcza ze względu na liczbę osób, w niniejszym wykazie zamieszczono tylko krótkie notki biograficzne profesorów tytularnych oraz wybranych innych nauczycieli akademickich; nieco dłuższe biogramy mają Rektorzy oraz niektórzy „zapomniani” już dzisiaj profesorzy, szczególnie ci z początkowych lat istnienia Politechniki. Ponadto w niniejszej części ograniczono się w zasadzie do roku 2015; o osobach, które otrzymały tytuł profesora po roku 2015 podano zwykle tylko krótką informację.
    
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Opracował: Edward Kostowski, em. prof. zw. PŚl
Gliwice, grudzień 2017 r.

                                                                   * * *

Czytelników i osoby bezpośrednio zainteresowane prosimy o zgłaszanie uwag i poprawek pod niżej podanym adresem (e-mail).
edward.kostowski@polsl.pl

Profesorowie zatrudnieni w Politechnice Śląskiej, 1945-2015

Ze względu na dużą liczbę osób lista została podzielona na grupy alfabetyczne; dodatkową grupą są Rektorzy oraz profesorowie, którzy mieli z Politechniką Śląską bardzo krótki kontakt, tę ostatnią grupę nazwano roboczo „meteory”. Są to przeważnie osoby, które były związane z naszą Uczelnią w jej okresie „krakowskim”, ale zdarzają się też sporadycznie obecnie, zwłaszcza na nowo tworzonych Wydziałach. W podstawowym wykazie imiennym podano tylko Imię i Nazwisko oraz symbol wydziału Politechniki.

A–B
C–F
G–H
I–Kn
Ko–Kw
L–Ma
Me–N
O–Pol
Pop–Sk
Sl–Sze
Szk–Wa
We–Ż
Rektorzy
Meteory
Literatura źródłowa

Wykaz skrótów dotyczących wydziałów i politechnik oraz innych uczelni

AE Akademia Ekonomiczna
AG Akademia Górnicza, w Krakowie (do 1949 r.)
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
AM Akademia Medyczna; Śląska, obecnie Śl. Uniwersytet Medyczny
ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna, w Bielsku-Białej
PCz Politechnika Częstochowska
PGd Politechnika Gdańska
PKr Politechnika Krakowska
PLu Politechnika Lubelska
PLw Politechnika Lwowska
PŁ Politechnika Łódzka
POp Politechnika Opolska
PP Politechnika Poznańska
PSz Politechnika Szczecińska
PŚl Politechnika Śląska
PW Politechnika Warszawska
PWr Politechnika Wrocławska
UJ Uniwersytet Jagielloński
ULw Uniwersytet Lwowski
UŚ Uniwersytet Śląski
WSE Wyższa Szkoła Ekonomiczna
WSI Wyższa Szkoła Inżynierska; także: Wieczorowa SI
GIG Główny Instytut Górnictwa, Katowice
IICh Instytut InŜynierii Chemicznej PAN, w Gliwicach
PAN Polska Akademia Nauk

Wydziały Politechniki Śląskiej:
AEI Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Ar Architektury
Au Automatyki
B Budowlany (także BiA, BPiO, Inżynieryjno-Budowlany)
C Chemiczny (także Inżynierii i Technologii Chemicznej)
E Elektryczny
G Górniczy (także Górnictwa i Geologii)
IB Inżynierii Biomedycznej
IMM Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (także: Metalurgii; i inne kombinacje)
INS Instytut Nauk Społecznych
IS, IŚ Inżynierii Sanitarnej; InŜynierii Środowiska ISE Inżynierii Środowiska i Energetyki
KNSFO Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
M Mechaniczny
ME Mechaniczny Energetyczny
MF/MS Matematyczno - Fizyczny/Matematyki Stosowanej
MH Mechaniczno-Hutniczy
MT Mechaniczny Technologiczny
OP Organizacji Produkcji
OZ Organizacji i Zarządzania
T Transportu

Inne użyte skróty są na ogół powszechnie znane (np. dyr. – dyrektor; kier. – kierownik; Inst. Instytut itp). Patrz także wykaz skrótów w [65], tam m.in. skróty Towarzystw i Organizacji Naukowych i innych. Nieco jaśniejszym drukiem zapisano nazwiska osób, które nie mają tytułu profesora lub uzyskały go pracując już poza Politechniką Śląską.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nasi Profesorowie