Statut

Stowarzyszenia

„Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju”Rozdział I.

Postanowienia ogólne


§ 1.

Stowarzyszenie przyjęło nazwę „Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju”, zwane dalej Stowarzyszeniem.


§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,  a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.


§ 3.

Stowarzyszenie może podejmować działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli jest to zgodne z realizacją celów statutowych.


§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o  Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 81/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 września 2013 roku w sprawie działania stowarzyszeń przy Politechnice Śląskiej  oraz niniejszego statutu.


§ 5.

Stowarzyszenie działa przy Politechnice Śląskiej, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)


§ 6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 7.

Stowarzyszenie może używać swoich odznak i swoich pieczęci zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.


§ 8.

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.


§ 9.

Stowarzyszenie jest organizacją typu „non-profit”. Jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zatrudniać pracowników. Dochód z działalności Stowarzyszenia w całości przeznacza się na realizację celów statutowych.


§ 10.

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej, w tym o jej formach prawno-organizacyjnych, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez uchwałę. Zarząd jest zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednich procedur wymaganych przepisami prawa.


§ 11.

Stowarzyszenie na potrzeby działalności prowadzi system ewidencji rachunkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


§ 12.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


§ 13.

W związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenie może współpracować z różnego typu organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami i placówkami z kraju i z zagranicy na podstawie zawartych z nimi odpowiednich umów i porozumień.Rozdział II.

Cele i formy działalności


§ 14.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest kreowanie etycznego biznesu poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Integracja i wspieranie środowisk biznesowych.

 2. Rozwijanie dobrych praktyk biznesowych.

 3. Interdyscyplinarne doradztwo naukowe i etyczne dla środowisk biznesowych.

 4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach etycznych.

 5. Rozwijanie i popularyzacja założeń zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 6. Doradztwo we wdrażaniu założeń normy ISO 26 000.

 7. Wsparcie dla przedsiębiorstw w tworzeniu strategii CSR.

 8. Rozwój etyk stosowanych, w szczególności etyki biznesu, etyki menedżerskiej, etyki środowiskowej.

 9. Upowszechnianie zasad racjonalnego, zrównoważonego gospodarowania w oparciu o nowoczesne metody zarządzania oraz wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska.

 10. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w celu promowania i wspierania etycznego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 11. Innych przyjętych przez Zarząd poprzez uchwałę.


§ 15.

Stowarzyszenie realizuje wyznaczone cele, podejmując działania zmierzające w szczególności do:

 1. Opracowywania nowatorskich koncepcji etycznego zarządzania.

 2. Integracji środowisk naukowych i biznesowych wokół idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

 3. Realizacji specjalistycznych, interdyscyplinarnych projektów badawczych z zakresu zarządzania i etyki stosowanej.

 4. Opracowania i gromadzenia przykładów dobrych praktyk (z uwzględnieniem praktyk koopetycyjnych) oraz ich upowszechniania w publicznym komunikowaniu.

 5. Upowszechniania wiedzy z zakresu etyk stosowanych, w szczególności etyki biznesu, etyki menedżerskiej, etyki środowiskowej.

 6. Inicjowania współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami działającymi w obszarze etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 7. Organizacji spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 8. Prowadzenia doradztwa etycznego.

 9. Przeprowadzania treningów wrażliwości etycznej.

 10. Przygotowania procedur audytów etycznych.

 11. Przeprowadzania audytów etycznych dla przedsiębiorstw - członków Stowarzyszenia oraz dla podmiotów zewnętrznych.

 12. Szkolenia audytorów etycznych.

 13. Opracowania i popularyzacji normy etyczności przedsiębiorstw.

 14. Wspierania transferu wiedzy i rozwoju współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym – wymiana doświadczeń.

 15. Prowadzenia czasopisma naukowego.

 16. Wspierania administracji samorządowych i społeczności lokalnych w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju miast i regionów.

 17. Utworzenia internetowego portalu informacyjno-edukacyjnego.

 18. Inne działania przyjęte przez Zarząd poprzez uchwałę.Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 16.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ma charakter dobrowolny, nieograniczony i powszechny.


§ 17.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, zamieszkała lub mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia szczegółowo określoną w rozdziale II niniejszego statutu oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.


§ 18.

Osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć status członka wspierającego, zwyczajnego lub honorowego.


§ 19.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne, które ułatwi realizację zadań statutowych. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.


§ 20.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która otrzymała pozytywną rekomendację od dwóch członków zwyczajnych, działających w Stowarzyszeniu nie krócej niż 1 rok. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej, w której kandydat zobowiązuje się do przestrzegania zapisów statutu Stowarzyszenia. Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia.


§ 21.

W pierwszym roku swojej działalności Stowarzyszenie może przyjmować nowych członków zwyczajnych, pod warunkiem uzyskania przez nich pozytywnych rekomendacji od dwóch członków-założycieli. W tym przypadku także członkostwo zwyczajne nadawane jest w trybie określonym w § 18.


§ 22.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej, ustalonej odrębnym zarządzeniem Zarządu, przegłosowanym na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków.


§ 23.

Członkowie-założyciele nabywają status członków zwyczajnych z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.


§ 24.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, zasłużona dla rozwoju gospodarki, etycznego biznesu, etyki stosowanej, zrównoważonego rozwoju, społeczności lokalnej, uczelni afiliującej Stowarzyszenie, instytucji wspierających i współpracujących ze Stowarzyszeniem, osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju działalności Stowarzyszenia, osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w trybie uchwały na wniosek Zarządu. Członek honorowy nie posiada ani biernego, ani czynnego prawa wyborczego. Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej, a w przypadku chęci wsparcia działalności Stowarzyszenia może przekazać określone środki finansowe lub materialne w formie darowizny.


§ 25.

Z faktu bycia członkiem Stowarzyszenia wynikają zarówno prawa, jak i obowiązki związane z działalnością Stowarzyszenia.


§ 26.

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;

c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

e) uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.§ 27.


Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki.

4. Regularnego opłacania składek członkowskich, za wyjątkiem członków wspierających i członków honorowych.


§ 28.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

d) wykluczenia członka w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, popełnienia czynu nieetycznego, hańbiącego lub naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c ) i d) o ustaniu członkostwa orzeka Zarząd o podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

5. Przywrócenie członkostwa może nastąpić w takim samym trybie, jak przyjęcie nowego członka.

6. Przyjmowanie i wykluczenie członków odbywa się na mocy uchwały Zarządu przyjętej zwykłą większością głosów.


Rozdział IV.

Organy Stowarzyszenia


§ 29


Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna


§ 30

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.


§ 31.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie statutu i jego zmian.

2. Uchwalanie rocznego programu działalności Stowarzyszenia.

3. Uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia.

4. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

5.Zatwierdzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.

6. Udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie uchwał do wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia na kwotę większą niż 100 000 zł,

9. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz częstotliwości i terminów uiszczania składek członkowskich.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i dysponowania jego majątkiem.

12. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

13. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

14. Wybór sekretarza – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia dokonuje w głosowaniu jawnym na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Obowiązkiem sekretarza jest bieżące informowanie członków Stowarzyszenia o decyzjach i działalności władz Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, przygotowywanie organizacyjne zebrań oraz protokołowanie ich przebiegu. Sekretarz uczestniczy w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia bez prawa głosu. Kadencja sekretarza trwa cztery lata.


§ 32.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może obradować w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.


§ 33.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym odbywa się nie rzadziej niż raz na cztery lata. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.


§ 34.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w trybie nadzwyczajnym jest zwoływane przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na żądanie przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia powinno się odbyć w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia żądania. Porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskujących zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.


§ 35.

Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków posiadają członkowie zwyczajni.

Kandydaci na członków, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone mogą służyć głosem doradczym.


§ 36.

W sytuacji gdy w wyznaczonym terminie Walnego Zgromadzenia liczba zgromadzonych członków jest mniejsza niż połowa ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia.


§ 37.

O ile nie postanowiono inaczej w niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie zwykła większością głosów bez względu na ilość obecnych.


§ 38.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

1. Prezes

2. dwóch Wiceprezesów

3. Skarbnik oraz

4. czterech Członków Zarządu


§ 39.

Wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, Zarząd Stowarzyszenia proponuje uzupełnienie składu, wyborów uzupełniających dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwołane w trybie nadzwyczajnym.


§ 40.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.Reprezentowanie Stowarzyszenia oraz działanie w jego imieniu Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu, a pod nieobecność Prezesa dwóch członków Zarządu, z których co najmniej jeden jest Wiceprezesem Zarządu.

2.Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w oparciu o postanowienia zapisane w Statucie oraz uchwały i zalecenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

3.Uchwalanie planów działalności merytorycznej i planów finansowych.

4.Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

5.Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

6.Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia do wysokości 100 000 zł.

7.Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz innych regulaminów wewnętrznych.

8.Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie nadania członkostwa honorowego.

9.Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie powołania sekretarza.

10.Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.

11.Powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw Stowarzyszenia.

12.Podejmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej i utworzeniu jednostek prowadzących działalność gospodarczą, wraz z określeniem ich form prawno-organizacyjnych.


§ 41.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.


§ 42.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są zwoływane przez Prezesa na jego wniosek lub na wniosek każdego innego członka Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku, i są prowadzone przez Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.


§ 43.

Art. 31. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być każdy członek zwyczajny, który ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, wyborów uzupełniających dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwołane w trybie nadzwyczajnym.


§ 44.

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem i statutem Stowarzyszenia. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie z działalności władz Stowarzyszenia oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia bez prawa głosu.


§ 45.

Kadencja władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa cztery lata. Wyboru władz dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.Rozdział V.

Finansowanie działalności


§ 46.

Środki potrzebne na realizację celów statutowych Stowarzyszenie pozyskuje z:

 1. wpływów ze składek członkowskich,

 2. grantów, projektów UE, dotacji, subwencji i darowizn

 3. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej: w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych, działalności badawczej, doradczej, wydawniczej oraz innej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.


§ 47.

Wysokość składki członkowskiej jest określana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Sposób i termin wnoszenia składki członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia poprzez uchwałę. Nieusprawiedliwione niewywiązywanie się członka Stowarzyszenia z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej przez okres jednego roku skutkuje decyzją Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa.


Rozdział VI.

Postanowienia końcowe


§ 48.

Decyzje o zmianach w Statucie Stowarzyszenia są podejmowane w poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków, podjętą większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.


§ 49.

Decyzja o samorozwiązaniu Stowarzyszenia jest podejmowana poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków, podjętą większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Uchwała o samorozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji majątku Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być ten majątek przeznaczony.


§ 50.


Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Członków-Założycieli Stowarzyszenia „Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju” dnia 23.07.2014 roku w Zabrzu.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Statut