Apel ZNP
do władz Politechniki  Śląskiej o jawność i  transparentność procedur związanych z podziałem dotacji budżetowej na podwyżki wynagrodzeń

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do władz Politechniki Śląskiej, by wszystkie procedury związane z podziałem dotacji podstawowej MNiSzW, przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników naszej Uczelni, były jawne i transparentne dla całej społeczności akademickiej.

Apel dotyczy podziału części dotacji budżetowej, która została przekazana do dyspozycji kierownikom jednostek. Nie jest znana kwota dotacji, przeznaczona na ten cel.

Przeznaczenie części pieniędzy z dotacji MNiSzW na podwyżki wynagrodzeń mogłoby spotkać się z powszechnym uznaniem, gdyby kryteria oceny pracowników, którzy je mogą otrzymać, były jasne i znane wszystkim zainteresowanym. Tylko wtedy, takie uznaniowe wyróżnianie pracowników, może pełnić funkcje motywacyjne.

Jeśli kryteria wynagradzania i nagradzania pracowników nie są jawne, to takie działanie, powoduje niepotrzebne emocje i spadek zaufania. Nie sprzyja to dobrym warunkom pracy i zaangażowaniu pracowników.

Położenie materialne pracowników szkół wyższych w naszym kraju i sytuacja materialna pracowników naszej Uczelni, od wielu lat, w ocenie Związku, nie jest dobra a działania ministerstwa jedynie w pewnym stopniu przyczyniają się do

zahamowania negatywnych tendencji. Zrozumiałe jest więc, że wszystko co dotyczy wynagrodzeń budzi emocje, tym większe, im mniej przejrzyste są działania w tej sferze.

Proces podziału dotacji MNiSzW, przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń pracowników wyższych uczelni, ma oprócz społecznego i psychologicznego aspektu, także wymiar prawny i etyczny. Politechnika Śląska jest uczelnią publiczną, a dotacja, którą przekazał MNiSzW, to pieniądze z publicznej kasy. Społeczność akademicka ma więc prawo oczekiwać pełnej transparentności i jawności dzielenia tych środków.

Apelując o jawność całego procesu podziału środków z dotacji MNiSzW – Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej realizuje swoje ustawowe i statutowe prawa i obowiązki, do których należy obrona i reprezentowanie interesów wszystkich pracowników: interesów materialnych, ale także etycznych ‑odnoszących się do naszej godności .

 

Apel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej skierowany do Senatu i JM Rektora w sprawach pracowniczych

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej w pełni docenia wysiłki Władz zmierzające do wzmocnienia bazy materialnej poprzez realizację inwestycji i remontów obiektów naszej Uczelni i dalsze planowanie działań w tym zakresie.

Jednakże działania władz Uczelni powinny być skierowane również na zahamowanie spadku poziomu wynagrodzeń a w perspektywie jego poprawę, zapewnienie właściwych warunków technicznych w miejscu pracy, rozważenie zorganizowania opieki zdrowotnej poprzez system dodatkowych ubezpieczeń grupowych.

Ma to swoje uzasadnienie w tym, że świetna opinia i prestiż Politechniki Śląskiej są zasługą zarówno Władz Uczelni jak i wszystkich jej pracowników, a więc wszyscy oni powinny być beneficjentami wypracowanego sukcesu.

W związku z tym uważamy, że bezwzględną koniecznością jest przeprowadzenie korekt wynagrodzeń we wszystkich ich składnikach, a biegnąca inflacja jest dodatkowym argumentem na rzecz takiej korekty.

Dlatego zwracamy się z apelem do Władz Uczelni, by opracowywany budżet na rok 2013 był także wyrazem troski o sprawy płacowe w Politechnice Śląskiej.

 

Apel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej skierowany do Senatu i JM Rektora w sprawach pracowniczych

            Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej, doceniając w pełni działania Władz w zakresie wzmocnienia bazy materialnej naszej Uczelni, zwraca się z apelem o podjęcie działań dla zahamowania spadku poziomu wynagrodzeń, obserwowanego w ostatnich kilku latach, w praktycznie wszystkich grupach pracowniczych naszej społeczności akademickiej.

Praca na Uczelni o tak wielkim znaczeniu w kraju i uznanych tradycjach, jaką jest Politechnika Śląska, powinna wiązać się z godnym wynagrodzeniem, a podejmowane działania powinny zapewniać utrzymanie i zwiększenie jego wartości realnej, z uwagi na biegnącą inflację.

Uważamy, że bezwzględną koniecznością jest przeprowadzenie analizy systemu wynagrodzeń i wprowadzenia przejrzystych mechanizmów awansowania i podwyżek.

Wszyscy - swoją pracą i zaangażowaniem w dobre funkcjonowanie Uczelni - przyczyniamy się do budowy jej prestiżu i dobrej marki, dlatego naszym zdaniem należy podjąć takie działania, by w piękniejących obiektach naszej Uczelni, zatrudniona w nich kadra nie składała się ze źle wynagradzanych, sfrustrowanych pracowników.

Zwracamy się z apelem do Władz Uczelni, by opracowywany budżet na rok 2012 był także wyrazem troski o sprawy płacowe w Politechnice Śląskiej.

 

APEL

do Władz i Pracowników Politechniki Śląskiej

Stosunki międzyludzkie pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy podwładnymi i ich zwierzchnikami są ważnym elementem zarządzania i funkcjonowania każdej organizacji. Zakłócenie procesu komunikacji i konflikty w miejscu pracy nieuchronnie odbijają się negatywnie na jakości działania. W przypadku szkoły wyższej oznacza to, że procesy: dydaktyczny, badawczy i organizacyjny nie są realizowane na odpowiednio wysokim poziomie, co dodatkowo odbija się niekorzystnie na autorytecie i wizerunku  uczelni.

ZNP jak każdy związek zawodowy ma obowiązek, w swoim statutowym zakresie, dbać o interesy pracowników, w tym także o atmosferę i właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy, nacechowane rzeczowością, życzliwością, brakiem agresji i arogancji.

Apelujemy do władz i wszystkich pracowników Politechniki Śląskiej o zwrócenie uwagi i większą troskę o pracowniczy - ludzki aspekt funkcjonowania tak szczególnej organizacji, jaką jest Uczelnia, będąca instytucją edukacyjną i naukową, a jednocześnie – miejscem pracy dla wszystkich w niej zatrudnionych.

Prezydium  Rady
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Politechnice Śląskiej

___________________________________________________________

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Przedstawiamy pod poniższym linkiem apel skierowany do społeczności akademickiej z prośbą o jego rozpropagowanie i podejmowanie działań, mających na celu pozyskiwanie nowych członków naszego Związku.

Apel ten jest jednocześnie zamieszczony na tablicach informacyjnych i na naszej stronie internetowej.

Prezydium ZNP w Politechnice Śląskiej.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Apele